СУТНІСТЬ, СПЕЦИФІКА І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ

  • С. П. Онищенко Одеський національний морський університет
  • Ю. О. Коскіна Одеський національний морський університет
Ключові слова: система доставки, транспортна система, системний підхід, перевезення вантажів

Анотація

З позицій системного підходу проведено аналіз і виконано декомпозицію поняття система доставки, ідентифіковано структуру системи доставки, наведено елементи, що її формують, та взаємозв’язки між ними. Такими елементами системи доставки є елементи транспортних систем, що їх залучено до забезпечення фізичного переміщення товару, та підприємства ринку транспортних послуг, які забезпечують їх взаємозв’язок та функціонування. Відповідно у системі доставки виділено техніко-технологічну та організаційно-управляючу підсистеми. Основною функцією системи визначено забезпечення переміщення товару у просторі і часі як наслідок укладання угоди його купівлі-продажу, при чому функція кожного елемента системи доставки підпорядкована цій функції, наразі не може бути виконаною самостійно, без участі інших елементів системи. Наголошено, що система доставки масових вантажів як взаємопов’язаний набір елементів є ситуативною, оскільки формується для реалізації певної товарної угоди купівлі-продажу, а після реалізації своєї функції припиняє існування. Формування системи доставки здійснюється продавцем (або його уповноваженим представником) лише у межах його відповідальності щодо переміщення вантажу до певного географічного пункту, що є наслідком базисних умов поставки товару згідно з контрактом купівлі-продажу. Подальша організація системи доставки та відповідне переміщення вантажу нею стає відповідальністю другої сторони угоди — покупця. Процес формування системи доставки подано як модель «вхід—процес—вихід», із зазначенням комерційних та технологічних умов доставки товару як входів; безпосередній процес поділено на певні етапи його виконання; виходом є пакет договорів, які забезпечуватимуть функціонування системи доставки. Зазначено, що система доставки є відкритою, оскільки її функціонування ініціюється, забезпечується та залежить від системи торгівлі, яка у свою чергу забезпечує зв’язок між системами виробництва і споживання, та міжнародною і національною нормативно-правовою системами, якими регулюється діяльність та функціонування елементів системи доставки вантажів.

Біографії авторів

С. П. Онищенко, Одеський національний морський університет

д-р екон. наук, професор, директор науково-навчального інституту морського бізнесу

Ю. О. Коскіна, Одеський національний морський університет

 канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технологій морських перевезень

Посилання

А. Э. Горев, Теория транспортных процессов и систем. Москва, Санкт-Петербург, Российская Федерация: СПбГАСУ, 2010, 214 с.

Е. Е. Витвицкий, Теория транспортных процессов и систем (грузовые автомобильные перевозки). Омск, Российская Федерация: СибАДИ, 2017, 216 с.

А. В. Вельможин, и В. А. Гудков, Основы теории транспортных процессов и систем. Волгоград: ВолгПИ, 1992, 192 с.

Н. Н. Майоров, и В. А. Фетисов, Моделирование транспортных систем. Санкт-Петербург, Российская Федерация: ГУАП, 2011, 165 с.

А. С. Гершвальд, А. В. Еловиков, и М. А. Басыров, Теория транспортных процессов и систем. Москва, Российская Федерация: Московский государственный университет путей сообщения, 2015, 220 с.

П. Ф. Горбачев, и И. А. Дмитриев, Основы теории транспортных систем. Харьков, Украина: ХНАДУ, 2002, 202 с.

Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Є. Лінник, та В. П. Поліщук, Основи теорії транспортних процесів і систем. Київ, Україна: Знання України, 2005, 334 с.

М. Н. Бідняк, та В. В. Біліченко, Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006, 276 с.

Н. А. Троицкая, и М. В. Шилимов, Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. Москва, Российская Федерация: КНОРУС, 2010, 232 с.

В. Л. Дикань, та М. В. Корінь, «Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем,» Вісник економіки транспорту і промисловості, № 11, с. 15-22, 2011.

О. В. Белый, О. Г. Кокаев, и С. А. Попов, Архитектура и методология транспортных систем. Санкт-Петер¬бург, Российская Федерация: Элмор, 2002, 556 с.

Модельний закон щодо транспортної діяльності. [Електронний ресурс]. Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_i37. Дата звернення: Кв. 19, 2019.

А. М. Гаджинский, Логистика. Москва, Российская Федерация: «Дашков и Ко, 2003, 420 с.

Г. Г. Левкин, Основы логистики. Москва, Российская Федерация: Инфра-Инженерия, 2014, 240 с.

А. А. Яшин, и М. Л. Ряшко, Основы логистики. Екатеринбург, Российская Федерация: изд-во Урал. ун-та, 2014, 52 с.

Г. Г. Левкин, Логистика: теория и практика. Ростов-на-Дону, Российская Федерация: Феникс, 2009, 221 с.

О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, та Н. В. Прозорова, Логістика. Харків, Україна: Міськдрук, 2011, 322 с.

Є. В. Крикавський, та Н. В. Чорнописька, Логістичні системи. Львів, Україна: НУ «ЛП», 2009, 264 с.

Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, та А. В. Іванченко, «Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності логістичних систем доставки вантажів в міжнародному сполученні,» у Транспортні системи і технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, № 3, с. 68-72. 2012. https://doi.org/10.15802/tstt2012/17190. 2012 .

С. П. Онищенко, и В. Ю. Смрковская, «Моделирование процесса формирования интегрированных систем доставки грузов,» Вісник ОНМУ, № 3, с. 142-149, 2010.

И. А. Лапкина, Н. А. Малаксиано, «Моделирование и оптимизация системы доставки скоропортящихся грузов через Одесский порт,» Актуальные проблемы экономики, № 3 (177), с. 353-365, 2016.

Я. Я. Эглит, и М. А. Глебова, «Формализованная схема доставки навалочных грузов,» Транспорт Российской Федерации, № 4 (59), с. 37-39, 2015.

М. Я. Постан, и И. В. Савельева, «Моделирование работы двухмодальной системы доставки груза в условиях неопределенности и риска,» Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, № 19, с. 55-73, 2012.

В. С. Наумов, и Н. В. Потаман, «Области эффективного использования технологических систем доставки грузов,» Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 6/3 (60), с. 53-61, 2012.

О. И. Харченко, «Теоретические основы моделирования технологии доставки груза,» Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, № 37, с. 55-58, 2011.

И. В. Морозова, Н. И. Ляшенко, и Л. Н. Суворова, «Оптимизация функционирования составных частей взаимосвязанных транспортной и логистической систем,» Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, № 10, с. 6-23, 2005.

П. Н. Орловский, Системный анализ (основные понятия, принципы, методология). Киев: ИЗМН, 1996. 360 с.

Review of maritime transport 2018. [Electronic resource]. Available: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf. Accessed: Apr. 19, 2019.

Переглядів анотації: 82 Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.