Про методи комбінаторної оптимізації, що ґрунтуються на розпізнаванні вхідної інформації, евристичні алгоритми та обчислювальний інтелект

  • Н. К. Тимофієва Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ
Ключові слова: комбінаторна оптимізація, комбінаторна конфігурація, контроль друкованого монтажу, розпізнавання мовленнєвих сигналів, кластеризація, метод структурно-алфавітного пошуку, евристичні алгоритми, обчислювальний інтелект

Анотація

Описано методи комбінаторної оптимізації, що ґрунтуються на розпізнаванні структури вхідної інформації, в яких неявно моделюється функція зору людини. Такі методи називають евристичними. В них відтворено правила вибору оптимального рішення людини в ручному режимі. Використання цих методів показано на прикладі задач з розпізнавання мовленнєвих сигналів, проектування друкованого монтажу, задачі кластеризації та методу структурно-алфавітного пошуку. 

Біографія автора

Н. К. Тимофієва, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ
д-р техн. наук, ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. відділу комплексних досліджень інформаційних технологій

Посилання

1. Тимофієва Н. К. Теоретико-числові методи розв’язання задач комбінаторної оптимізації. Автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра техн. наук / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ. — 2007. — 32 с.
2. Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность / Х. Пападимитриу, К. Стайглиц. — М. :
Мир, 1985. — 510 с.
3. Квєтний Р. Н. Визначення сенсу текстової інформації на основі моделі розповсюдження обмежень / Р. Н. Квєтний,
О. В. Бісікало, І. О. Назаров // Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи і комплекси в технологічних про-
цесах. — 2012. — № 1. — С. 93—96.
4. Шкурба В. В. О математической обработке одного класса биохимических элементов / В. В. Шкурба // Кибернети-
ка. — 1965. — № 1. — С. 62—67.
5. Тимофеева Н. К. Подклассы разрешимых задач из классов задач комбинаторной оптимизации / Н. К. Тимофеева //
Кибернетика и системный анализ. — 2009. — № 2. — С. 97—105.
6. Corrizosa Emilio. Solving nonconvex planar location problems by finite dominating sets (2000) / Corrizosa Emilio,
Hamacher Horst W., Klein Rolf, Nickel Stefun // J. Clob. Optimiz. — 2000. — Vol. 18, № 2. — Рp. 195—210.
7. Винцюк Т. К. Анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов / Т. К. Винцюк. — К. : Наукова думка,
1987. — 262 с.
8. Тимофієва Н. Ітераційний алгоритм автоматичного визначення квазіперіодичних і неперіодичних ділянок мовного
сигналу / Надія Тимофієва // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів : Третя Всеукр. Міжнародн.
конференція. Київ, 26—30 листопада 1996 року. — К., 1996. — С. 132—134.
9. Тимофієва Н. К. Про розв’язання задач комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності / Н. К. Тимофієва // Ві-
сник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 157—162.
10. Тимофієва Н. К. Самоналагоджувальні алгоритми знаходження невизначених параметрів у задачах комбінаторної
оптимізації / Н. К. Тимофієва // УСиМ. — 2009. — № 4. — С. 43—47.
11. Тимофеева Н. К. Проблемы контроля топологии печатного монтажа / Н. К. Тимофеева // Численные методы и
технология разработки пакетов прикладных программ : сб. науч. тр. — К., 1990. — С. 42—47.
12. Рейнгольд Э. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика : пер. с англ. / Э. Рейнгольд, Ю. Нивергельт, Н. Део
— М. : Мир, 1980. — 476 с.
Переглядів анотації: 43 Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.