Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом

  • П. В. Іванюта Вінницький кооперативний інститут, Вінниця
Ключові слова: конкурентоспроможність, продукція, критерій, вага індикатора, параметри якост

Анотація

Запропонована методика проведення аналізу конкурентоспроможності продукції експертним методом на основі вихідної інформації у вигляді порівняння якісних характеристик продукції з продукцією конкурентів, яка є на ринку. Для цього застосовані індикатори і бали, що відображають властивості продукту, рівень їх конкурентної переваги, відстані визначення конкурентної позиції продукції, а та-кож показники конкурентоспроможності за параметрами якості

Біографія автора

П. В. Іванюта, Вінницький кооперативний інститут, Вінниця
Д-р держ. упр., доцент, професор кафедри економіки і фінансів

Посилання

1. Підсумки чергових випробувань: зерновоз-КрАЗ економічний, ефективний, комфортни [Електронний ресурс] /
ПАТ «АвтоКрАЗ». — Режим доступу : http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/1448-itogiocherednykh-ispytanij-zernovoz-kraz-ekonomichnyj-effektivnyj-komfortnyj.
2. Зерновози : супермаркет грузовой и строительной техники [Електронний ресурс] / ПАТ «АВТЕК». — Режим дос-
тупу : http://www.avtek.ua/c21-zernovozyi.
3. Зайцєва А. М. Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі : дис. ...
канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.04 / А. М. Зайцєва. — Донецьк, 2007. — 20 с.
4. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент /
Р. А. Фатхутдинов. — М. : Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. — 892 с.
5. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : посіб. для самост. вивч. дисц. / О. С. Федонін,
І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. — К. : КНЕУ, 2005. — 261 с.
6. Сумець О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства : навч.-практ. посіб. /
О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов. — 2-е вид., перероб. та доповн. — К. : «Видавничий дім «Професіонал»,
2009. — 280 с.
7. Методические указания по оценке технического уровня и качества промышленной продукции: РД 50-149-79. Ч.2.
Оценка качества и аттестация продукции : сб. норм.-техн. и руководящих документов для работников госприемки. — М.
: изд-во стандартов, 1987. — 121 с.
8. Маланичев А. Г. Исследование потенциала повышения цены товара на основе анализа его конкурентоспособности
/ А. Г. Маланичев // Маркетинг в России и за рубежом. — 2007. — № 1 (57). — С. 76—81.
9. Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко.
— К. : Кондор, 2011. — 432 с.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
[1]
П. Іванюта, Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 49-57, Бер 2015.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.