Ідентифікація кривої зміцнення матеріалу за твердістю і міцністю

  • О. В. Грушко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: крива зміцнення, твердість за Брінеллем, границя міцності, границя текучості, степенева функція

Анотація

Запропоновано методи побудови кривих зміцнення на основі стандартних механічних характеристик матеріалу — твердості Брінелля у поєднанні з даними границь міцності і текучості при розтягуванні. Апроксимація кривих зміцнення прийнята у вигляді степеневої функції за П. Людвігом. Побудовані номограми, показана особливість методів і їх точність на прикладі 8 різних матеріалів.

Біографія автора

О. В. Грушко, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук., доцент, професор кафедри опору матеріалів і прикладної механіки

Посилання

1. Кроха В. А. Упрочнение металлов при холодной пластической деформации / В. А. Кроха. — М. : Машинострое-
ние, 1980. — 155 с.
2. Третьяков А. В. Механические свойства сталей при пластическом деформировании : справ. / А. В. Третьяков,
Г. К. Трофимов, М. К. Гурьянов. — М. : Машиностроение, 1971. — 268 с.
3. Полухин П. И. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов : справ. / П. И. Полухин, Г. Я. Гун,
А. М. Галкин. — М. : Металлургия, 1983. — 352 с.
4. Ковка и штамповка : справ.: в 4 т. Т. 1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка / под ред. Е. И. Семенова. — М. :
Машиностроение, 1985. — 568 с.
5. Хензель А. Расчет энергосиловых параметров в процессах обработки давлением : справ. / А. Хензель,
Т. Шпиттель. — М. : Металлургия, 1982. — 360 с.
6. Марочник сталей и сплавов / под. ред. А. С. Зубченко. — 2-е изд., доп. и испр. — М. : Машиностроение, 2003. — 784 с.
7. Сопротивление деформации и пластичность при обработке металлов давлением / Ю. Г. Калпин [и др.]. — М. :
Машиностроение, 2011. — 244 с.; 73 ил.
8. Людвиг П. Основы технологической механики // Расчеты на прочность. — М. : Машиностроение, 1970. — Вып. 15.
— С. 130—166.
9. Губкин С. И. Пластическая деформация металлов : в 3 т. — Т. 1. Физико-механические основы пластической де-
формации / С. И. Губкин. — М. : Металлургиздат, 1960. — 376 с.
10. Грушко А. В. Развитие использования метода твердости по Бринеллю для определения напряжения текучести
при холодной деформации / А. В. Грушко // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2013. — № 1. —
С. 36—39. — ISSN 0543-5749.
11. Грушко А. В. Определение параметров кривой течения материала по его твердости / А. В. Грушко // Обработка
материалов давлением : сб. научн. трудов. — Краматорск : ДГМА, 2010. — № 2 (23). — С. 83—87. — ISSN 2076—2115.
12. Грушко А. В. Определение кривой течения материала по стандартным механическим характеристикам /
А. В. Грушко // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія : Машинобудування. — К. : НТУУ
«КПІ», 2010. — № 60. — С. 133—137. — ISSN 2305-9001.
13. Побудова кривої течії матеріалу за границями міцності і текучості / [О. В. Грушко, В. А. Огородніков, М. І. Побереж-
ний, М. П. Єленич] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 6 (87). — С. 90—93. — ISSN 1997—9266.
Переглядів анотації: 69 Завантажень PDF: 17
Як цитувати
[1]
О. Грушко, Ідентифікація кривої зміцнення матеріалу за твердістю і міцністю, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 133-137, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.