ВРАХУВАННЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЇЇ РЕЖИМАМИ

  • В. В. Кулик Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Бурикін Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Видмиш Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електрична система, нормальний режим, автоматизація оптимального керування, оцінка якості керування, змінні параметри, інтелектуальна мережа

Анотація

Розглянуто метод оптимального керування електричними системами (ЕС) з урахуванням змінних параметрів, що дозволяє підвищити ефективність керування з метою зменшення втрат електрое-нергії. Показано, що застосування технологій інтелектуальних мереж на основі концепції Smart Grid виводить проблематику оптимального керування на якісно новий рівень і дозволяє, застосовуючи адаптивні системи автоматичного керування, підвищити якість керування ЕС.

Біографії авторів

В. В. Кулик, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем
О. Б. Бурикін, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та сис-тем
В. А. Видмиш, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри електричних станцій та систем

Посилання

1. Стогній Б. С. Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України / Б. С. Стогній,
О. В. Кириленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України : зб. наук. пр. Спец. ви-
пуск. — Ч. 1. — К. : ІЕД НАНУ, 2011. — С. 5—20.
2. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 2.0, Feb. 2012, [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.nist.gov/smartgrid/upload/NIST_Framework_Release_2-0_corr.pdf.
3. Орнов В. Г. Задачи оперативного и автоматического управления энергосистемами / В. Г. Орнов, М. А. Рабинович.
— М. : Энергоатомиздат, 1988. — 233 с.
4. Руденко Ю. Н. Вступление к циклу статей по совершенствованию АСДУ электроэнергетических систем / Ю. Н. Руденко
// Изв. АН РФ. Энергетика. — 1992. — № 4. — С. 3—5.
5. Мокін Б. І. Імітаційне моделювання в оптимальному керуванні нормальними режимами електричної системи /
Б. І. Мокін, П. Д. Лежнюк, Ю. В. Лук’яненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1995. — № 3. — С. 5—9.
6. Методика по визначенню втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередач / Міністерство енерге-
тики України ; затв. заст. Міністра енергетики України з енергетичного нагляду В. А. Дарчук. — Київ, 1998 р.
7. Лагутин В. М. Повышение эффективности использования средств регулирования напряжения в процессе оптими-
зации режимов электрических сетей : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук. / В. М. Лагутин ;
Моск. энер. инст. — М., 1988. — 20 с.
8. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування потоками в неоднорідних електричних системах з урахуванням чутливості /
П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, В. В. Тептя // Вісник національного університету «Львівська політехніка»:
Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2010. — № 666. — С. 56—61. — ISSN 0321-0499.
9. Бурикін О. Б. Оптимальне керування взаємовпливом електричних мереж з урахуванням змінних параметрів /
О. Б. Бурикін, В. О. Лесько, В. А. Видмиш, С. В. Гуцол // Наукові праці донецького національного технічного університету
— 2013 — №1(14) — С. 40—47.
10. Лежнюк П. Д. Реалізація контролю і керування функціонуванням трансформаторів в електроенергетичних систе-
мах / П. Д. Лежнюк, К. І. Кравцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001. — № 6. – С. 84—86.
Переглядів анотації: 59 Завантажень PDF: 13
Як цитувати
[1]
В. Кулик, О. Бурикін, і В. Видмиш, ВРАХУВАННЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЇЇ РЕЖИМАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 46-52, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)