ПІДХОДИ ДО ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ІЗ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ

  • О. С. Яндульський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Г. О. Труніна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Розглянуто підходи до оптимального керування режимами розподільних електричних мереж із розосередженою генерацією. Запропоновано в процесі формування цільової функції оптимізації враховувати погіршення якості електроенергії через відхилення напруги в мережі.

Біографії авторів

О. С. Яндульський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор, кафедра автоматизації енергосистем
Г. О. Труніна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірантка, кафедра автоматизації енергосистем

Посилання

1. Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до
зовнішніх електричних мереж. — 2011. [Електронний ресурс] / AF-MERCADOS EMI спільно з EXERGIA RAMBOLL. —
Режим доступу : http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/Wind_and_Solar_PV_Tech_Req__Final__Version_Ukrainian.pdf.
2. Баасан Бат-Ундрал. Методы комплексного исследования нормальных и послеаварийных режимов систем электро-
снабжения с распределенной генерацией : дис. канд. техн. наук : 05.14.02 / Баасан Бат-Ундрал. — И., 2009. — 118 с.
3. W. Huang, D. Distributed Generation on Distribution System Voltage Regulation : An Optimization-based Approach /
W. Huang, D. Gan, X. Xia, N. Kobayashi, X. Xu. — 2010.
4. Кулик В. В. Оптимальне керування розосередженими джерелами електроенергії з асинхронними генераторами за-
собами SMART GRID [Електронний ресурс] / В. В. Кулик, Т. Є. Магас, Ю. В. Малогулко // Наукові праці ВНТУ. Енер-
гетика та електротехніка. — 2011. — № 4. — С. 1—6. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CN
R=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VNTUV.
5. Hao Liang. Voltage regulation in distribution systems with distributed generation / Hao Liang. — 2012.
Переглядів анотації: 47 Завантажень PDF: 22
Як цитувати
[1]
О. Яндульський і Г. Труніна, ПІДХОДИ ДО ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ІЗ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 62-64, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.