ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • І. Ю. Єпіфанова Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сутність процесу управління інноваційною діяльністю підприємств. Визначено напрямки підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних промислових підприємств.

Біографія автора

І. Ю. Єпіфанова, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри фінансів

Посилання

1. Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Офіційний сайт Європейського комітету статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
3. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін / Ю. М. Бажал. — К. : Заповіт, 1996. — 240 с.
4. Посталюк М. П. Системы инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов: содержание, тенденции
развития и формы обеспечения / М. П. Посталюк // Вестник ТИСБИ. — 2012. — № 1. — Электронный ресурс. —Режим
доступа : http://old.tisbi.org/science/vestnik/2012/issue1/PostalukMP.pdf.
5. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР
и Евростата. — 3-е изд. М. : ИСН. — 2010. — 107 с.
6. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів. — Тер-
нопіль : «Економічна думка», 2003. — 326 с.
7. Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: моногр. / О. Ф. Андросова,
А. В. Череп. — К. : Кондор, 2007. — 356 с.
8. Асаул А. Н. Модернизация экономики на основе технологических инноваций / А. Н. Асаул [и др.]. — СПб : АНО
ИПЭВ, 2008. — 606 с.
9. Федоренко В. Ф. Инновационная деятельность в АПК: состояние, проблемы, перспективы: науч. изд. / В. Ф. Фе-
доренко, Д. С. Буклагин, Э. Л. Аронов. — М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. — 280 с.
10. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Ю. В. Кіндзерський,
М. М. Якубовський, І. О. Галиця та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України ; Ін-т екон. та про-
гнозув. — К., 2009. — 928 с.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 24
Як цитувати
[1]
І. Єпіфанова, ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 42-45, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.