МЕТОД ОПТИМІЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ МАСОК ПРИ КОДУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ

  • A. A. Яровий Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: паралельні обчислення, паралельно-ієрархічне перетворення, кодування та декодування інформації, системи штучного інтелекту, обробка зображень

Анотація

Проаналізовано особливості структурно-функціональної організації мережної моделі паралельно-ієрархічного перетворення інформаційних середовищ, а також відповідних методів формування масок. На основі проведених досліджень запропоновано метод оптимізованого формування масок при кодуванні інформації в паралельно-ієрархічному перетворенні та розроблено програмний комплекс, в якому підвищено ефективність прямого та зворотного паралельно-ієрархічного перетворення.

Біографія автора

A. A. Яровий, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Прэтт У. Цифровая обработка изображений : в 2-х т. / У. Прэтт. — М. : Мир, 1982. — Т. 1. —310 с., Т. 2.—790 с.
2. Гренандер У. Лекции по теории образов. Анализ образов / У. Гренандер. — М. : Мир, 1981. — 448 с.
3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр. — [изд. 2-е., испр.] ; [пер. с англ.] — М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. — 1104 с.
4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пос. / А. Б. Сергиенко. [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2006. — 752 с.
5. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : моног. / [В. П. Кожем’яко, Ю. Ф. Кутаєв, С. В. Свєчніков та ін.] — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2003. — 324 с.
6. Александров В. В. Представление и обработка изображений: рекурсивный подход / В. В. Александров, Н. Д. Гор-ский. — Л. : Наука, 1985. — 192 с.
7. Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень / [В. П. Кожем’яко, Л. І. Тим-ченко, Ю. Ф. Кутаев, І. Д. Івасюк] — К. : УМК ВО, 1994. — 272 с.
8. СБИС для распознавания образов и обработки изображений / под ред. К. Фу. — М. : Мир, 1988. — 248 с.
9. Тимченко Л. И. Многоэтапная параллельно-иерархическая сеть как модель нейроподобной схемы вычислений /
Л. И. Тимченко // Кибернетика и системный анализ. — 2000. — № 2. — С. 114—134.
10. Тимченко Л. I. Конвергентнi та дивергентнi процеси в реальних та штучних нейронних мережах / Л. I. Тимченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1997. — № 1. — С. 5—10.
11. Яровий А. А. Методологічні особливості побудови паралельно-ієрархічних та ієрарх-ієрархічних мереж на основі кластерних систем з розподіленою обробкою інформації / А. А. Яровий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2010. — № 1 (19). — С. 69—79.
12. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу : моног. / [В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, А. А. Яровий,
А. В. Кожем’яко]. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2008. — 215 с.
13. Кожемяко В. П. Модели параллельно-иерархической обработки информации на основе аппарата логико-временных функций / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, А. А. Яровой // Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление : тезисы докл. (1—4 ноября 2010 г.). — Тбилиси : Изд-во ГТУ, 2010. — С. 231—232.
14. Розробка методу подання масок для оптимізації зворотного паралельно-ієрархічного перетворення зображень / Яровий А., Сугак І. // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. — Вінниця, 19—21 травня 2011 р. — Вінниця : ВНТУ, 2011 — 25 с.
Переглядів анотації: 80 Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ЯровийA. A., МЕТОД ОПТИМІЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ МАСОК ПРИ КОДУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 216-223, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.