МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРАМ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Автор(и)

  • О. В. Кобилянський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

безпека життєдіяльності, мета, зміст, структура предмету, особливості вивчення

Анотація

Проаналізовано зміст посібників з безпеки життєдіяльності на відповідність програмам підготовки фахівців економічного спрямування з цієї дисципліни. Проведено дослідження зв’язків безпеки життєдіяльності з основними фаховими дисциплінами.

Біографія автора

О. В. Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов / [Белов С. В., Ильницкая А. В., Козьяков А. Ф. и др.] ; под общ. ред. С. В. Белова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Высш.шк.,1999. — 448 с.
2. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти України І—ІV рівня акредитації / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. — К. : Каравела, Львів: Новий Світ — 2000, 2001. — 320 с.
3. Масює Ж.-П. Европейская образовательная программа FORM – OSE / Ж.-П. Масює // Основы безопасности жиз-недеятельности. — 2000. — № 7. — С. 8—9.
4. Биков В. І. Удосконалення процесу викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у вищих закладах освіти / В. І. Биков, О. С. Кожем’якін // Безпека життєдіяльності. — 2007. — № 5. — С. 38—39.
5. Желібо Є. П. Проблеми викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» у ВНЗ України / Є. П. Желібо, І. С. Са-гайдак // Безпека життєдіяльності. — 2007. — № 12. — С. 35—36.
6. Шиян В. Д. Генезис, сучасні проблеми та перспективи дисципліни «Безпека життєдіяльності» / В. Д. Шиян,
М. В. Возник // Безпека життєдіяльності. — 2008. — № 3—4. — С. 33—35.
7. Ігнатович М. В. Проблеми викладання курсу «Безпека життєдіяльності» студентам економічних спеціальностей / М. В. Ігнатович, В. Ю. Худолей // Безпека життєдіяльності. — 2007. — № 10. — С. 42—43.
8. Вервейко Є. К. Проблеми викладання БЖДЛ в педагогічних вузах / Є. К. Вервейко, В. В. Сидоренко, В. М. Сікал // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф. — Рівне, 2004. — С. 30—31.
9. Пістун І. Основи безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для 10—11 кл. / І. Пістун, М. Хобзей, А. Березовецький. — Львів : СПОЛОМ, 2000. — 190 с.
10. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / І. П. Пістун. — Суми : Університетська книга, 1999. — 301 с.
11. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності : опор. консп. лекц. / В. М. Заплатинський. — К. : КДТЕУ, 1999. — 208 с.
12. Лапин В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. М. Лапин. – К. : КОО, 2000. — 186 с.
13. Бедрій Я. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. Бедрій. — Львів : Афіша, 1988. — 275 с.
14. Северин Л. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Л. І. Северин, С. Л. Северин, А. В. Дудатьєв. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 194 с.
15. Гайченко В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль. — К. : МАУП, 2002. — 232 с.
16. Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності : підруч. / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. — Львів : Афіша, 2001. — 256 с.
17. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1 : учеб. пособ. ; под ред. Э. А. Арустамова. — М. : Маркетинг, 1998. — 248 с.
18. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процесов и производств (Охрана труда) : учеб. пособ. для вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарьов, Н. И. Сердюк. — М. : Высш. шк., 2002. — 319 с.
19. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. — К. : Університет «Україна», 2005. — 264 с.
20. Лук’янова В. В. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. — К. : Академвидав, 2007. — 464 с.
21. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. : учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Р. С. Немов. — Кн. 3: Психодиагности-ка. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 632 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 95

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. В. Кобилянський, «МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРАМ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 114–120, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.