СКЛАДНІСТЬ КЛАСУ СЕМАНТИКО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ТЕКСТУ

Автор(и)

  • О. В. Бісікало Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Богач Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

процедурна складність, NP-повнота, семантико-залежні задачі, обробка тексту, інформаційна оцінка

Анотація

Розглянуто формальні ознаки класу семантико-залежних задач обробки тексту, обґрунтовано його NP-повну процедурну складність. На основі аналогії між задачами про рюкзак та автоматичного реферування тексту показано доцільність використання формальних лінгвістичних знань з огляду на зменшення процедурної складності. Запропоновано універсальний підхід до обробки тексту з урахуванням зв’язків між сутностями, отримано його інформаційну оцінку та визначено шляхи удосконалення.

Біографії авторів

О. В. Бісікало, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем і автоматики

І. В. Богач, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Hahn U. The Challenges of Automatic Summarization / U. Hahn, I. Mani // IEEE Computer Cociety. — 2000. — Vol. 33, № 11. — P. 29—36.
2. Cormen T. H. Introduction to Algorithms (2nd ed.). MIT Press and McGraw-Hill / T. H. Cormen, C. E. Leiserson,
R. L. Rivest, C. Stein. — Chapter 34: NP–Completeness. — 2001. — P. 966—1021.
3. Яковлева Т. А. Сопоставительное исследование субстантивной полисемии : на материале немецкого и испанского языков : автореф. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Татьяна Анатольевна Яковлева, 2001.
4. Ніколаєва Л. Б. Явище полісемії у номінативних терміносистемах / Л. Б. Ніколаєва // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 110, Т. 2. — С. 65—67. — Режим доступу до журн. : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/55144/24-Nikolaieva.pdf?sequence=1 . — Назва з екрана.
5. Найханова Л. В.Основные типы семантических отношений между терминами предметной области [Електронний ресурс] / Л. В. Найханова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. — 2008. — вып. 1. — Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tipy-semanticheskih-otnosheniy-mezhdu-terminami-predmetnoy-oblasti — Название с экрана.
6. Riedhammer K. «Packing the Meeting Summarization Knapsack» // Proc. Annual Conference of the Int’l Speech Communication Association (INTERSPEECH) / K. Riedhammer, D. Gillick, B. Favre, and D. Hakkani-Tur, 2008. — Рp. 2434—2437.
7. Richard М. Karp. Reducibility among combinatorial problems [Electronic resource] / Richard М. Karp. — Access mode : http://www.cs.berkeley.edu/~luca/cs172/karp.pdf .
8. Шаховська Н. Б. Автоматизована система укладання реферату / Н. Б. Шаховська, З. В. Стахів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 743— С. 210—218. — (Інформаційні системи та мережі).
9. Каніщева О. В. Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування / О. В. Каніщева // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2013. — № 770. —С. 108—122. — (Інформаційні системи та мережі).
10. Бісікало О. В. Автоматичне анотування текстів на основі мовних образів / О. В. Бісікало, І. О. Назаров // Кібернетичне управління та інформаційні технології. — 2014. — № 1. — С. 46—51.
11. Бісікало О. В. Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями /
О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко, О. В. Яхимович, С. С. Траченко // Вісник НТУ «ХПІ». — 2015. — № 21 (1130). — С. 83—89. — (Механіко-технологічні системи та комплекси). — ISSN 2411-2798. — Бібліогр. : 10 назв.
12. Статистика корпуса [Электронный ресурс] // Национальный корпус русского языка. — Режим доступа : http://www.ruscorpora.ru/corpora-stat.html . — Название с экрана.
13. Ляшевская О. Л. Новый частотный словарь русской лексики : Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка) [Электронный ресурс] / О. Л. Ляшевская, С. А. Шаров // Словари на основе национального корпуса русского языка. — М. : Азбуковник, 2009. — Режим доступа : http://dict.ruslang.ru/freq.php?act=show&dic=freq_pos&title=%C4%E0%ED%ED%FB%E5%20%EE%20%F7%E0%F1%F2%EE%F2%ED%EE%F1%F2%E8%20%F7%E0%F1%F2%E5%F0%E5%F7%EDFB%F5%20%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2%20%28%ED%E0%20%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%E5%20%EF%EE%E4%EA%EE%F0%EF%F3%F1%E0%20%F1%EE%20%F1%ED%FF%F2%EE%E9%20%E3%F0%E0%EC%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%EC%EE%ED%E8%EC%E8%E5%E9%29 . — Название с экрана.
14. Adam Kilgarriff. BNC database and word frequency lists [Electronic resource] / Adam Kilgarriff. — Access mode: http://www.kilgarriff.co.uk/bnc-readme.html .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Опубліковано

2016-07-12

Як цитувати

[1]
О. В. Бісікало і І. В. Богач, «СКЛАДНІСТЬ КЛАСУ СЕМАНТИКО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ТЕКСТУ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 87–93, Лип. 2016.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.