МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЦЕМЕНТАЦІЇ РТУТІ В УМОВАХ СТАТИСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Т. В. Бойко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Д. М. Складанний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • Т. Є. Потапенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: цементація ртуті, статистична невизначеність, інтервальні оцінки коефіцієнтів, гіпотеза про вид регресійної залежності

Анотація

Подано результати розв’язання наукової задачі побудови математичної моделі та оптимізації на її основі технологічного процесу цементації ртуті з використанням алюмінію як замінного металу. У задачі враховані умови часткової статистичної невизначеності отриманих експериментальних даних. Подано результати оптимізації процесу в умовах невизначеності за різних гіпотез про вид регресійної залежності між технологічними факторами та показником якості процесу.

Біографії авторів

Т. В. Бойко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

Д. М. Складанний, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

Т. Є. Потапенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

студентка хіміко-технологічного факультету

Посилання

1. Алкацев М. И. Процессы цементации в цветной металлургии / М. И. Алкацев. — М. : Металлургия, 1981. — 116 с.
2. Бондарь А. Г. Исследование кинетики цементации ртути из растворов / А. Г. Бондарь, И. А. Потяженко // Вестник КПИ. — 1975. — № 12.— С. 50—51. — (Химическое машиностроение и технология).
3. Бондарь А. Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии (алгоритмы и примеры) / А. Г. Бондарь, Г. О. Статюха, И. А. Потяженко. — Киев : Вища школа, 1980. — 264 с.
4. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 816 с. — ISBN 5-922100707-0.
5. Островский Г. М. Технические системы в условиях неопределенности: анализ гибкости и оптимизация / Г. М. Островский, Ю. М. Волин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 319 с. — ISBN 978-5-94774-732-4.
6. Вощинин А. П. Оптимизация в условиях неопределенности / А. П. Волошин, Г. Р. Сотиров. — М. : МЭИ (СССР), «Техника» (НРБ), 1989. — 224 с. — ISBN 5-7046-0001-8.
7. Кособуцький П. С. Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD / П. С. Кособуцький. — Львів : вид-во «Львівська політехніка», 2014. — 412 с. — ISBN 978-617-607-611-7.
8. Семенкин Е. С. Методы оптимизации в управлении сложными системами / Е. С. Семенкин, О. Э. Семенкина, В. А. Терсков. — Красноярск : Сибирский юридический институт, 2000. — 254 с. — ISBN 5—93182–008–6.
9. Лінійна алгебра та аналітична геометрія / [В. В. Булдигін, І. В. Алєксєєва, та ін.] ; за ред. В. В. Булдигіна. — Київ: ТВіМС, 2011. — 224 с. — ISBN 966–8725–05–0.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
Т. Бойко, Д. Складанний, і Т. Потапенко, МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЦЕМЕНТАЦІЇ РТУТІ В УМОВАХ СТАТИСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 21-25, Груд 2017.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології