Застосування програмної компенсації впливу температури для оптичних вимірювачів концентрації газів

  • О. В. Вовна Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет»
  • А. А. Зорі Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет»
Ключові слова: вимірювач, концентрація, метан, похибка, компенсація, температура

Анотація

Розроблено та досліджено спосіб програмної компенсації впливу температури на метрологічні характеристики оптико-абсорбційного вимірювача концентрації газу. У лабораторних дослідженнях розробленого експериментального зразка вимірювача встановлено, що значення додаткової похибки вимірювання концентрації метану в діапазоні температур від +5 до +35 °С складає ±0,15 об.%, що у 2,7 рази менше допустимого нормативного значення (±0,4 об.%) та повністю задовольняє вимоги, які висуваються до цих вимірювачів концентрації газових компонентів.

Біографії авторів

О. В. Вовна, Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет»
канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електронної техніки
А. А. Зорі, Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет»
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки

Посилання

1. Пат. 91795 С2. Україна, МПК G 01 N 21/35. Спосіб вимірювання концентрації метану в рудниковій атмосфері /
О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. Д. Коренєв, М. Г. Хламов ; Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний
технічний університет» (Україна). — № a200906379; заявл. 19.06.2009; опубл. Бюл. № 8 від 25.08.2010.
2. Вовна А. В. Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной
атмосфере угольных шахт / А. В. Вовна, А. А. Зори, М. Г. Хламов [та ін.]. — Донецк : ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. — 260 с.
3. Приборы шахтные газоаналитические. Общие требования, методы испытания: ДСТУ ГОСТ 24032:2009. — [Дейс-
твующий от 2009–02–01]. — К. : Держспоживстандарт, 2009. — 24 с.
4. Вовна А. В. Способ компенсации температурного дрейфа оптического измерителя концентрации газа / А. В. Вов-
на, А. А. Зори // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Компьютерные и информационные техно-
логии в науке, инженерии и управлении». — Таганрог, 2013. — № 5 (142). — С. 165—170.
5. Пат. 82534 U. Україна, МПК G 01 N 21/35. Спосіб вимірювання концентрації газів / О. В. Вовна, А. А. Зорі, В. Д. Ко-
ренєв, М. Г. Хламов ; Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет» (Україна).
— № u201304754; заявл. 15.04.2013; опубл, Бюл. № 15 від 12.08.2013.
6. Пат. 84219 U. Україна, МПК G 01 N 21/00. Пристрій для вимірювання концентрації газів / О. В. Вовна, А. А. Зорі,
В. Д. Коренєв, М. Г. Хламов; Державний вищий навчальний заклад «Донецькій національний технічний університет»
(Україна). — № u201305529; заявл. 29.04.2013; опубл, Бюл. № 19 від 10.10.2013.
7. Вовна А. В. Разработка и исследование измерителя концентрации метана с аппаратной компенсацией температуры
/ А. В. Вовна, А. А. Зори, И. Я. Лизан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Об-
числювальна техніка та автоматизація». — Донецьк, 2013. — Вип. 1 (24). — С. 222—229.
Переглядів анотації: 45 Завантажень PDF: 12
Як цитувати
[1]
О. Вовна і А. Зорі, Застосування програмної компенсації впливу температури для оптичних вимірювачів концентрації газів, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 9-14, 1.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.