МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Варчук Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто відомі, найчастіше використовувані на практиці в Україні математичні моделі поширення забруднювальних речовин у повітрі міста від викидів як стаціонарних, так і рухомих джерел. Запропоновано комплекс методів та підходів для точнішого визначення необхідних для моделювання вхідних даних з використанням геоінформаційних технологій та методів просторового аналізу даних, що буде особливо ефективним за умов змінного рельєфу та малої кількості даних первинних спостережень.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
І. В. Варчук, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту екології та екологічної кібернетики

Посилання

1. Екологія та автомобільний транспорт / [Гутаревич Ю. Ф., Меркалов Д. В., Говорун А. Г. та ін.]. — К. : Арістей,
2006. — 292 с.
2. Мокін В. Б. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу
поверхневих вод : моногр. / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 150 с.
3. Мокін В. Б. Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод : моногр. /
В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 203 с.
4. The wind field model. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.indic-airviro.
5. Общесоюзный нормативный документ Госкомгидромета СССР (ОНД-86). Методика расчета концентраций в ат-
мосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. — Л. : Гидрометеоиздат, 1987. — 93 с.
6. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів складних об’єктів: моногр. / [Є. І. Кучеренко,
В. Є. Кучеренко, І. С. Глушенкова, І. С. Творошенко]. — Х. : ХНАМГ, ХНУРЕ, 2012. — 276 с.
7. Аналіз впливу капітального ремонту доріг на стан атмосферного повітря з використанням геоінформаційних тех-
нологій на прикладі м. Вінниці / [В. Б. Мокін, Ю. С. Семчук, О. П. Сорочан, О. В. Риженко] // Екологічна безпека та
природокористування : зб. наук. праць. — К., 2011. — С. 5—15.
8. Світличний О. О. Основи геоінформатики : навч. посіб. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; за заг. ред.
О. О. Світличного. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с.
9. Мокін В. Б. Удосконалення методу ординарного кригінгу геостатистичного аналізу для моделювання якості вод у
річці з урахуванням її звивистості систем / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. С. Семчук // Вісник Вінницького
політехнічного інституту. — 2011. — № 4. — С. 46—52.
10. Основи математичного моделювання в екології : навч. посіб. з грифом МОН України / [А. В. Гладкий, І. В. Сергі-
єнко, В. В. Скопецький, Ю. А. Гладка]. — К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка». — 2009. — 240 с.
Переглядів анотації: 282 Завантажень PDF: 201
Як цитувати
[1]
В. Мокін і І. Варчук, МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ МІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 13-18, 1.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>