ВПЛИВ РОЗТАШУВАННЯ ОПОРНИХ ФЕРМ НА РОБОТУ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Анотація

Використовуючи прикладні програмні засоби, виконано моделювання та скінченно-елементний розрахунок металевих циліндричних сітчастих покриттів з горизонтальними і вертикальними фермами. Проаналізовано стан роботи запропонованих систем у разі дії небезпечних несиметричних навантажень. Виявлено тенденції розподілу розрахункових параметрів і вста-новлено раціональну схему покриття.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Патцельт О. Стальные решетчатые пространственные конструкции / О. Патцельт ; пер. с нем. — М. : ЦИНИС Гос-
строя СССР, 1970. — 95 с.
2. Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы возведения / Г. Рюле ; пер. с нем. — Том 2. — М. :
Стройиздат, 1974. — 247 с.
3. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. ... канд. техн.
наук : 05.23.01 / Свердлов Владимир Деонисович. — К., 1977. — 174 с. — Библиогр. : С. 153—161.
4. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пос. для вузов. / А. Г. Трущев. — М. : Стройиз-
дат, 1983. — 215 с.
5. Инженерные конструкции : учеб. для вузов / [В. Н. Голосов, В. В. Ермолов, Н. В. Лебедева и др.] ; под ред.
В. В. Ермолова. — М. : Высш. школа, 1991. — 408 с.
6. Свердлов В. Д. Металеві циліндричні стержневі покриття : моногр. / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов. — Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. − 134 с.
7. Сіянов О. І. Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Сіянов
Олександр Ілліч. — К., 2002. — 200 с. — Бібліогр. : С. 181—194.
8. Сіянов О. І. Визначення силових факторів і параметрів деформування металевих циліндричних стержневих пок-
риттів / О. І. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 20—25.
9. А. с. СССР 1649060 A1 SU. МКИ Е 04 В 7/08. Решетчатый свод / В. Х. Лапса. — № 691538 ; заявл. 23.02.89; опубл.
15.05.91, Бюл. № 18. — 5 с.
10. Попов И. Г. Цилиндрические стержневые системы / И. Г. Попов. — Л.; М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и арх-ре,
1952. — 112 с.
11. Свердлов В. Д. Совершенствование цилиндрических стержневых систем покрытий / В. Д. Свердлов, А. И. Сия-
нов // Теория и практика металлических конструкций : тр. Междунар. конф., (Донецк-Макеевка, 2–4 декаб. 1997 г.). —
Донецк-Макеевка, 1997. — Т. 2. — С. 37—41.
12. Свердлов В. Д. Проблема стійкості одношарових циліндричних стержневих покрить / В. Д. Свердлов, О. І. Сія-
нов, О. Д. Бойчук // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. науч. трудов. — Одесса :
ОГАСА, 1999. — С. 169—174.
13. Свердлов В. Д. Одношарові циліндричні стержневі покриття (перспективи, проблеми, шляхи вирішення) / В. Д. Свер-
длов, О. І. Сіянов // Індивідуальний житловий будинок : матер. респуб. наук.-техн. конф., (Вінниця, 25–27 верес. 2001 р.). —
Вінниця. — 2001. — С. 10—14.
14. Сіянов О. І. Теоретичні та експериментальні дослідження одношарових циліндричних стержневих покрить / О. І. Сія-
нов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001. — № 3. — С. 13—18.
15. Сіянов О. І. Аналіз конструктивних рішень металевих одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов
// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. — Рівне : НУВГП, 2004. — Вип. 11. —
С. 279—282.
16. Свердлов В. Д. Результати оптимізаційних розрахунків звичайних і підкріплених одношарових циліндричних
стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб.
наук. праць. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — С. 93—96.
17. Свердлов В. Д. Напрямки удосконалення металевих циліндричних стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сі-
янов : сб. док. VІII Украинской науч.-техн. конф. «Металлические конструкции : взгляд в прошлое и будущее», (Киев,
18–22 октяб. 2004 г.). — Киев : изд-во «Сталь», 2004. — Ч. 2. — С. 18—20.
18. Сіянов О. І. Розрахунок одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов, Б. В. Погріщук // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 13—15.
19. Сіянов О. І. Дослідження схем розташування хрестоподібних в’язей одношарового циліндричного стрижневого по-
криття / О. І. Сіянов // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2012. — № 1. — С. 13—15.
20. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи / Мінбуд України. — К. : вид-во «Сталь», 2006. — 60 с.
21. Вычислительный комплекс SCAD / [В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко та ін.]. — М. : изд-во
«СКАД СОФТ», 2009. — 656 с.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 7
Як цитувати
[1]
О. Сіянов, ВПЛИВ РОЗТАШУВАННЯ ОПОРНИХ ФЕРМ НА РОБОТУ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 27-30, 1.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.