ВПЛИВ РОЗТАШУВАННЯ ОПОРНИХ ФЕРМ НА РОБОТУ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Анотація

Використовуючи прикладні програмні засоби, виконано моделювання та скінченно-елементний розрахунок металевих циліндричних сітчастих покриттів з горизонтальними і вертикальними фермами. Проаналізовано стан роботи запропонованих систем у разі дії небезпечних несиметричних навантажень. Виявлено тенденції розподілу розрахункових параметрів і вста-новлено раціональну схему покриття.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Патцельт О. Стальные решетчатые пространственные конструкции / О. Патцельт ; пер. с нем. — М. : ЦИНИС Гос-
строя СССР, 1970. — 95 с.
2. Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы возведения / Г. Рюле ; пер. с нем. — Том 2. — М. :
Стройиздат, 1974. — 247 с.
3. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. ... канд. техн.
наук : 05.23.01 / Свердлов Владимир Деонисович. — К., 1977. — 174 с. — Библиогр. : С. 153—161.
4. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пос. для вузов. / А. Г. Трущев. — М. : Стройиз-
дат, 1983. — 215 с.
5. Инженерные конструкции : учеб. для вузов / [В. Н. Голосов, В. В. Ермолов, Н. В. Лебедева и др.] ; под ред.
В. В. Ермолова. — М. : Высш. школа, 1991. — 408 с.
6. Свердлов В. Д. Металеві циліндричні стержневі покриття : моногр. / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов. — Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. − 134 с.
7. Сіянов О. І. Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Сіянов
Олександр Ілліч. — К., 2002. — 200 с. — Бібліогр. : С. 181—194.
8. Сіянов О. І. Визначення силових факторів і параметрів деформування металевих циліндричних стержневих пок-
риттів / О. І. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. — С. 20—25.
9. А. с. СССР 1649060 A1 SU. МКИ Е 04 В 7/08. Решетчатый свод / В. Х. Лапса. — № 691538 ; заявл. 23.02.89; опубл.
15.05.91, Бюл. № 18. — 5 с.
10. Попов И. Г. Цилиндрические стержневые системы / И. Г. Попов. — Л.; М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и арх-ре,
1952. — 112 с.
11. Свердлов В. Д. Совершенствование цилиндрических стержневых систем покрытий / В. Д. Свердлов, А. И. Сия-
нов // Теория и практика металлических конструкций : тр. Междунар. конф., (Донецк-Макеевка, 2–4 декаб. 1997 г.). —
Донецк-Макеевка, 1997. — Т. 2. — С. 37—41.
12. Свердлов В. Д. Проблема стійкості одношарових циліндричних стержневих покрить / В. Д. Свердлов, О. І. Сія-
нов, О. Д. Бойчук // Современные строительные конструкции из металла и древесины : сб. науч. трудов. — Одесса :
ОГАСА, 1999. — С. 169—174.
13. Свердлов В. Д. Одношарові циліндричні стержневі покриття (перспективи, проблеми, шляхи вирішення) / В. Д. Свер-
длов, О. І. Сіянов // Індивідуальний житловий будинок : матер. респуб. наук.-техн. конф., (Вінниця, 25–27 верес. 2001 р.). —
Вінниця. — 2001. — С. 10—14.
14. Сіянов О. І. Теоретичні та експериментальні дослідження одношарових циліндричних стержневих покрить / О. І. Сія-
нов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2001. — № 3. — С. 13—18.
15. Сіянов О. І. Аналіз конструктивних рішень металевих одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов
// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. — Рівне : НУВГП, 2004. — Вип. 11. —
С. 279—282.
16. Свердлов В. Д. Результати оптимізаційних розрахунків звичайних і підкріплених одношарових циліндричних
стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб.
наук. праць. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — С. 93—96.
17. Свердлов В. Д. Напрямки удосконалення металевих циліндричних стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сі-
янов : сб. док. VІII Украинской науч.-техн. конф. «Металлические конструкции : взгляд в прошлое и будущее», (Киев,
18–22 октяб. 2004 г.). — Киев : изд-во «Сталь», 2004. — Ч. 2. — С. 18—20.
18. Сіянов О. І. Розрахунок одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сіянов, Б. В. Погріщук // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 13—15.
19. Сіянов О. І. Дослідження схем розташування хрестоподібних в’язей одношарового циліндричного стрижневого по-
криття / О. І. Сіянов // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2012. — № 1. — С. 13—15.
20. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи / Мінбуд України. — К. : вид-во «Сталь», 2006. — 60 с.
21. Вычислительный комплекс SCAD / [В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко та ін.]. — М. : изд-во
«СКАД СОФТ», 2009. — 656 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 88

Як цитувати

[1]
О. І. Сіянов, «ВПЛИВ РОЗТАШУВАННЯ ОПОРНИХ ФЕРМ НА РОБОТУ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 27–30, Берез. 2013.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають