ПАРАМЕТРИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ФЕРМ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ

Автор(и)

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

металеві циліндричні сітчасті покриття, підкріплення, моделювання, розрахунок, стійкість, силові фактори, параметри деформування, раціональне використання, горизонтальні ферми

Анотація

Знайдено параметри раціонального використання горизонтальних ферм металевих циліндричних сітчастих покриттів. Враховано зміну стріли підйому, виконання умов граничних станів і чутливість до втрати стійкості. Отримано характерні закономірності роботи уразливих ділянок покриттів. Наведено особливості критичного деформування підкріплених конструкцій за наслідками можливого перевищення розрахункового навантаження.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Свердлов В. Д. Металеві циліндричні стержневі покриття : моногр. / В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов. — Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 134 с.
2. Свердлов В. Д. Одношарові циліндричні стержневі покриття (перспективи, проблеми, шляхи вирішення) /
В. Д. Свердлов, О. І. Сіянов // Індивідуальний житловий будинок : праці респуб. наук.-техн. конф., (Вінниця, 25—27
верес. 2001 р.). — Вінниця. — 2001. — С. 10—14.
3. Королев В. П. EUROCORR 2008 / В. П. Королев // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2009. — № 1.
— С. 44—46.
4. Сіянов О. І. Доцільність застосування металевих циліндричних стержневих покриттів в конкретних об’єктах буді-
вництва / О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. праць. — Вінниця : «УНІ-
ВЕРСУМ-Вінниця», 2004. — С. 114—116.
5. Алпатов В. Ю. Определение рациональной геометрии структурного покрытия зерносклада, выполненного в виде
двухсетчатой оболочки / В. Ю. Алпатов, И. С. Холопов : сборник научных трудов «Современные проблемы совершенст-
вования и развития металлических, деревянных, пластмассовых конструкций в строительстве и на транспорте». — Са-
мара. — 2002. — С. 193—198.
6. Свердлов В. Д. Напрямки удосконалення металевих циліндричних стержневих покриттів / В. Д. Свердлов, О. І. Сі-
янов : сборник докладов VІII Украинской науч.-техн. конф. «Металлические конструкции : взгляд в прошлое и буду-
щее», (Киев, 18—22 октяб. 2004 г.). — Киев : Сталь, 2004. — Ч. 2. — С. 18—20.
7. Свердлов В. Д. Совершенствование цилиндрических стержневых систем покрытий / В. Д. Свердлов, А. И. Сия-
нов // Теория и практика металлических конструкций : тр. Междунар. конф., (Донецк-Макеевка, 2—4 декаб. 1997 г.). —
Донецк-Макеевка, 1997. — Т. 2. — С. 37—41.
8. Сіянов О. І. Аналіз конструктивних рішень металевих одношарових циліндричних стержневих покриттів / О. І. Сі-
янов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. — Рівне : НУВГП, 2004. — Вип. 11.
— С. 279—282.
9. Сіянов О. І. Робота металевого одношарового циліндричного стержневого покриття з жорсткими підкріплюючими
елементами / О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. праць. — Вінниця :
«УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2009. — № 2 (7). — С. 13—27.
10. Сіянов О. І. Дослідження схем розташування хрестоподібних в’язей одношарового циліндричного стрижневого
покриття / О. І. Сіянов // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2012. — № 1. — С. 13—15.
11. Попов И. Г. Цилиндрические стержневые системы / И. Г. Попов. — Л.; М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву и арх-ре,
1952. — 112 с.
12. Таиров В. Д. Сетчатые пространственные конструкции / В. Д. Таиров. — К. : Будівельник, 1966. — 73 с.
13. Патцельт О. Стальные решетчатые пространственные конструкции ; пер. с нем. / О. Патцельт. — М. : ЦИНИС
Госстроя СССР, 1970. — 95 с.
14. Сіянов О. І. Моделювання і розрахунок одношарового циліндричного стержневого покриття з горизонтальними фе-
рмами / О. І. Сіянов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : збірник наук. праць. — Вінниця :
«УНІВЕРСУМ-Вінниця», 2011. — № 2 (11). — С. 6—9.
15. Сіянов О. І. Вплив розташування опорних ферм на роботу металевих циліндричних сітчастих покриттів / О. І. Сі-
янов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 1. — С. 27—30.
16. Цейтлин А. А. Сетчатые покрытия больших пролетов / А. А. Цейтлин. — К. : УкрНИИС, 1947. — 14 с.
17. Райт Д. Т. Большие сетчатые оболочки / Д. Т. Райт. — Л. : Стройиздат, 1966. — 11 с.
18. Лубо Л. Н. Руководство по проектированию и расчету покрытий нового типа — сетчатых оболочек / Л. Н. Лубо.
— Л. : ЛенЗНИИЭП. 1971. — 63 с.
19. Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы возведения / Г. Рюле ; пер. с нем. — Том 2. — М. :
Стройиздат, 1974. — 247 с.
20. Лебедев В. А. Сетчатые оболочки в гражданском строительстве на севере / В. А. Лебедев, Л. Н. Лубо. — Л. :
Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. — 136 с.
21. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пос. для вузов / А. Г. Трущев. — М. :
Стройиздат, 1983. — 215 с.
22. Инженерные конструкции : [учеб. для вузов] / [В. Н. Голосов, В. В. Ермолов, Н. В. Лебедева и др.] ; под ред.
В. В. Ермолова. — М. : Высш. школа, 1991. — 408 с.
23. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. на соискание уч.
степени канд. техн. наук 05.23.01 / Свердлов Владимир Деонисович. — К., 1977. — 174 с. — Библиогр.: С. 153—161.
24. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи / Мінбуд України. — К. : Сталь, 2006. — 60 с.
25. Вычислительный комплекс SCAD / [Карпиловский В. С., Криксунов Э. З., Маляренко А. А. и др.]. — М. : изд-во
«СКАД СОФТ», 2009. — 656 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 97

Як цитувати

[1]
О. І. Сіянов, «ПАРАМЕТРИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ФЕРМ МЕТАЛЕВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СІТЧАСТИХ ПОКРИТТІВ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 9–15, Лют. 2014.

Номер

Розділ

Будівництво

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають