ОПЕРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ СКИДІВ СТІЧНИХ ТА ЗВОРОТНИХ ВОД НА СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ ВЕЛИКОЇ РІЧКИ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Камінський Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Сташук Національний університет водного господарства та природокористування
  • А. Ф. Ткачук НВП «Спільна Справа»
Ключові слова: геоінформаційна система, експертна оцінка, скиди, водні ресурси, алгебраїчна система

Анотація

Запропоновано новий метод оперативного оцінювання та візуалізації впливу скидів стічних та зворотних вод на стан водних ресурсів басейну великої річки, який може застосовуватись у процесі прийняття рішень щодо вибору, у першому наближенні, пріоритетності фінансування природоохоронних заходів щодо покращення екологічної ситуації на річках заданого басейну. Метод оснований на експертних оцінках рівня цього впливу за трибальною шкалі, на запропонованій алгебрі обробки цих балів та використанні ГІС-технологій для візуалізації результатів цієї оцінки. Метод успішно апробовано для басейну р. Південний Буг.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
А. В. Камінський, Вінницький національний технічний університет
доцент
А. В. Сташук, Національний університет водного господарства та природокористування
здобувач
А. Ф. Ткачук, НВП «Спільна Справа»
інженер-програміст

Посилання

1. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. — Харьков : УкрНЦОВ, ЮНИТЕП, 1994. — 80 с.
2. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [В. Д. Романенко, В. М. Жу-кинський, О. П. Оксіюк та ін.]. — К.: СИМВОЛ-Т, 1998. — 28 с.
3. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води / [Л. Г. Руденко, В. П. Ра-зов, В. М. Жукинський та ін.]. — К. : СИМВОЛ-Т, 1998. — 48 с.
4. Мокін В. Б. Новий підхід до ідентифікації параметрів малих річок по нечітких експертних оцінках / В. Б. Мокін // Вісник вінницького політехнічного інституту. — 2005.— № 4. — С. 34—41.
5. Кострикин А. И. Введение в алгебру. Основы алгебры : учеб. для вузов / А. И. Кострикин. — М. : Физматлит. 1994. — 320 с.
6. Мокін В. Б. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми : моног. / Мокін В. Б., Боцула М. П. та ін.; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 315 с.
7. Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій: Звіт про НДР / [В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський та ін.] / Вінницький національний технічний університет. — 2805; № ДР 0105U006684. — Інв. № 0206U006852. — К., 2006. — 99 с.
Переглядів анотації: 236 Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Б. Мокін, А. В. Камінський, А. В. Сташук, і А. Ф. Ткачук, ОПЕРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ СКИДІВ СТІЧНИХ ТА ЗВОРОТНИХ ВОД НА СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ ВЕЛИКОЇ РІЧКИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 26-30, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>