РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Богатир Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: малий бізнес, інновації, технополіс, технопарк, бізнес-інкубатор

Анотація

Проаналізовано сучасний стан малого бізнесу в Україні та розвинених країнах світу. Досліджено роль малого бізнесу в створенні робочих місць та ВВП країни. Обґрунтовано актуальність пріоритетності державної підтримки малих інноваційних підприємств та визначено роль інноваційної складової малого бізнесу у вирішенні важливих питань економіки України.

Біографії авторів

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони
О. В. Богатир, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. — К. : КНЕУ, 2003. — 503 с
2. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності : підруч. / Волков О. І., Денисенко М. П., Греча А. П.
— К. : Центр учбової літератури, 2007. — 662 с.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької
діяльності» від 18.09.2009р. №523-VІ.
4. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні у 1991—2004 рр. : історичний аспект.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.experts.in.ua/baza/.
5. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Терещенко В. Л. Сутність підприємництва та тенденції його розвитку в Україні / В. Л. Терещенко // Економіка і
регіон — 2009. — № 1 (20).
7. Как будут платить единый налог в 2011 году. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http //www.mignews.com.ua.
8. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Микитюк П. П. — Тернопіль, 2006 — С. 37.
9. Іванілов О. С. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. С. Іванілов //
Економіка підприємства. — Режим доступу : http://pidruchniki.com.ua.
10. Акіліна О. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / О. В. Акіліна. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. —
176 с.
11. Про схвалення концепції розвитку національної інноваційної системи : розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 червня 2009 р. № 680-р 1593.
12. Ільченко М. Ю. Технопарки в Україні. Наука Національного технічного університету України «КПІ»-2007 / за
заг. ред. М. Ю. Ільченка. — К. : ЕКМО, 2008. — 296 с.
13. Про технологічні парки. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua.
14. Про стан виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні за І півріччя
2010 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua
15. Технопарки України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com.ua.
16. Технополіси — двигун інноваційного розвитку регіонів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ip.poltava.ua.
17. Российская «Кремниевая долина» будет построена в Сколково — Медведев. [Электронный ресурс] // РИА Ново-
сти. — Режим доступа : http://www.rian.ru.
18. Евгений Насыров «Кремниевая долина слишком близка к одиозной Рублёвке» [Электронный ресурс] // GZT.RU,
29.03.2010. — Режим доступа : http://www.gzt.ru.
19. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 p., № 40 — IV.
20. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року,
№ 143-V.
21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок створення та функціонування
технопарків та інноваційних структур інших типів» від 22 травня 1996 року, № 549.
22. Постанова Верховної Ради України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України»
від 13 липня 1999 року, № 916-XIV.
Переглядів анотації: 101 Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Р. Сердюк і О. В. Богатир, РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ЗРОСТАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 29-36, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.