ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ЗА МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ПРОЦЕСІВ У НІЙ

  • І. В. Варчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: геоінформаційна модель, геоінформаційні технології, математична модель, багатозв’язна розподілена система

Анотація

Розглянуто методи і технології формалізації та систематизації математичних та геоінформаційних моделей. Запропоновано удосконалення цих технологій шляхом об’єднання, що дозволить син­тезувати геоінформаційну модель, придатну для подальшої трансформації у біхроматичний граф для аналізу за оптимізації топологічної спостережуваності цих систем. Наведено приклад застосування цієї удосконаленої об’єднаної технології.

Біографія автора

І. В. Варчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами : монографія / [В. Б. Мокін, В. Г. Сторчак, Є. М. Крижановський та ін.]. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 196 с.
2. Мокін В. Б. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 152 с.
3. Варчук І. В. Новий підхід до визначення топологічної спостережуваності багатозв’язних просторово-розподілених систем на основі їх моделей у геоінформаційному просторі параметрів / І. В. Варчук, В. Б. Мокін // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014) : зб. праць ХІI Міжнародної конференції, Вінниця, 14—16 жовтня 2014 р. — Вінниця: ВНТУ, 2014. — С. 16.
4. Варчук І. В. Метод визначення топологічної спостережуваності моделей екологічних систем з використанням гео-інформаційного простору параметрів / І. В. Варчук // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю : зб. праць. — Вінниця, 2015. — 91 с.
5. Гамм А. З. Сенсоры и слабые места в электроэнергетических системах / А. З. Гамм, И. И. Голуб. — Иркутск : СЭИ СО РАН, 1996. — 99 c.
6. Савина Н. В. Системный анализ потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях в условиях не-определенности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.14.02 «Электростанции и элект-роэнергетические системы» / Савина Наталья Викторовна. — Благовещенск, 2010. — 20 с.
7. Кігель А. Г. Особливості застосування інформаційних технологій в електричних мережах / А. Г. Кігель // Науковий вісник Національного гірничого університету. — Дніпропетровськ, 2011. — № 6. — С. 121—126.
8. Мокін В. Б. Новий метод синтезу геоінформаційних моделей природних систем за математичними моделями про-цесів у них / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця, 2007. —
№ 4. — С. 40—47.
9. Родзиллер И. Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод / И. Д. Родзиллер. — М. : Стройиздат, 1984. — 263 с.
10. Фролов В. А. Определение степени смешения сточных вод с водой водотока / В. А. Фролов // Производственные сточные воды : сб. статей и инструктивных материалов. — Вып. 2. — М. : Медгиз, 1950. — С. 134—141.
Переглядів анотації: 108 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
І. Варчук, ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ЗА МАТЕМАТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ПРОЦЕСІВ У НІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 20-25, Трав 2016.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.