СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • М. Г. Прадівлянний Вінницький національний технічний університет
  • Н. Д. Бондар Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: інтеграційні процеси, професійна компетентність, макростратегія, професійна підготовка, туристична галузь, іноземна мова професійного спрямування, іншомовні комунікативні здібності, комунікативний підхід, фахівці сфери туризму

Анотація

На основі аналізу психологічної, педагогічної літератури й практичного досвіду підготовки фахівців сфери туризму зроблено висновок, що потреба туристичної галузі в творчій особистості, компетентному фахівцеві з постійним прагненням до самовдосконалення є надзвичайно високою, тому основними завданнями туристської освіти є: якісне підвищення фахової підготовки в умовах неперервної освіти; забезпечення всебічного розвитку особистості фахівця туристичної сфери; формування вміння майбутніх фахівців здійснювати міжкультурну комунікацію з представниками інших народів і націй.

Визначено, що професійна компетентність фахівця сфери туризму є інтегративною якістю, що включає в себе рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками і розглядається як процес здійснення суб’єктом свідомого управління своєю діяльністю та поведінкою відповідно до загальнолюдських ціннісних орієнтацій.

Проаналізовано значення іноземної мови професійного спрямування для фахівців туристичної галузі. Описується формування мовних комунікативних здібностей сучасних спеціалістів, удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, яка є необхідним компонентом повноцінної професійної підготовки фахівців у галузі туризму.

Показано, що впровадження комунікативного підходу відбувається завдяки застосуванню макростратегій, які визначають основні аспекти такого підходу.

Біографії авторів

М. Г. Прадівлянний, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, директор Центру технічного перекладу

Н. Д. Бондар, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

канд. пед. наук, старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу

Посилання

1. Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондар Наталія Дмитрівна — В., 2016. — 262 с.
2. Земліна Ю. В. Організація експериментальної роботи з формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму [Електронний ресурс] / Ю. В. Земліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2013. — Вип. 35 — С. 247—252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_54
3. Лозовецька. В. Т. Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму / В. Т. Лозовецька // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : зб. наук. пр. — К.-Тонар, 2007. — Вип. 1. — С. 28—35.
4. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : монографія / В. К. Федорченко. — К. : Слово, 2004. — 471 с.
5. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма : учебник / Квартальнов В. А. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 672 с.
6. Фоменко Н. А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація, туристська освіта / Н. А. Фоменко — К.: Слово, 2005. — 215 с.
7. Цехмістрова Г. С. Діагностика якості процесу навчання при підготовці фахівців для сфери туризму / Г. С. Цехмістрова // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2002. — № 1. — С. 179—187.
8. Cherniy G. Language learning internet technologies for future specialist of tourism / Gherniy Galina // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. — Kosice, 2013. — Vol. 1. — No. 2. — P. 173—174.
9. Самохвал О. О. Українські реалії в умовах глобалізації міжнародного ринку туристичних послуг / О. О. Самохвал // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів : ЛІЕТ, 2017. — № 12. — С. 19—27.
10. Безпала Г. О. Компоненти фахової компетентності майбутніх учителів / Г. О. Безпала // Проблеми інженерно-педа-гогічної освіти. — 2014. — № 44. — С. 14—18.
11. Освітньо-професійна програма підготовки «Бакалавра» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» : ГСВОУ 6.140103-2011. — [Чинний від 2010-08-11]. — К. : Галузевий стандарт вищої освіти України. 2011. — 20 с.
12. Oxford University Press // Power, Pedagogy & Practice. 1997. — 400 p.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
М. Прадівлянний і Н. Бондар, СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 168-174, Груд 2017.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою