ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ НАПІВПРОВІДНИКА µ-МЕТОКСО(КУПРУМ(ІІ), БІСМУТ(ІІІ)) АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ

  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Євсєєва Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Селецька Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: індукція, магнітне поле, концентрація, напівпровідник, гетерометалеві комплексні сполуки

Анотація

Гетерометалевим комплексним сполукам притаманний напівпровідниковий тип провідності, інтервал робочих температур яких залежить від природи центральних атомів металів, місткових лігандів, стереохімії метал-лігандного оточення, і можуть бути використані як напівпровідниковий матеріал.

Розроблена методика синтезу гетерометалевого µ-метоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилаце­тонату(І). Cинтезовано напівпровідниковий матеріал µ-метоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ)) ацетилацетонат, такого складу: Cu3Bi(AA)4(OCH3)5, де HAA = H3C–C(O)–CH2–C(O)–CH3.

Метою дослідження є дослідження впливу температури на фізичні параметри синтезованого напівпровідникового матеріалу.

Проведено експериментальні вимірювання та теоретичні розрахунки залежностей основних фізичних параметрів цього матеріалу від температури та магнітного поля. Так, в діапазоні температур від 273 К до 493 К питомий опір зразків досліджуваного матеріалу зменшився з 1,35∙1014 Ом∙м до 1,5∙10-4 Ом∙м; опір зразка, розмірами 0,5×0,5×0,15 мм, за 273 К рівний 9,01∙1017 Ом, а за 493 К — 1 Ом; концентрація носіїв заряду за температури 273 К становить 4,9∙1017 м-3, за 323 К — 8,2∙1023 м-3, тоді як за температури 493 К концентрація носіїв вже становить 4,4∙1035 м-3; величина струму за напруги живлення 1 В та температури 273 К — І = 1,1∙10-18 А, максимальне значення струму досягається за температури 493 К — І = 0,99 А. Залежності напруженності Холлівського поля в середині напівпровідника від індукції магнітного поля за різних температур, та напруги Холла показують, що дані величини не залежать від температури і, збігаються в одну лінію. В діапазоні від 0 до 200 мТ Холлівська напруга зростає від 1,12·10-11 до 2,24·10-10 В, від 200 до 600 мТ — від 2,24·10-10 В до 6,73·10-10 В і від 600 мТ до 1000 мТ — Холлівська напруга зростає від 6,73·10-10 до 1,12·10-9 В. Доведено, що цей матеріал є напівпровідником, причому з носіями заряду обох знаків.

Біографії авторів

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри радіотехніки

В. В. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри електроніки та наносистем

М. В. Євсєєва, Вінницький національний технічний університет

канд. хім. наук, доцент кафедри хімії та хімічної технології

О. О. Селецька, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри електроніки та наносистем

Посилання

В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, та В. В. Мартинюк, «Дослідження мікроелектронного частотного перетворювача магнітного поля,» Вісник Хмельницького національного університету, № 2, т. 1, с. 139-143, 2006.

Пат. 115960 Україна. «Вимірювач оптичного випромінювання,» МПК G01K 7/01 (2006.01), № u 2016 04577; заявл. 25.04.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

О. В. Осадчук, В. В. Мартинюк, та О. М. Жагловська, «Перетворювач магнітного поля на основі магнітодіода та активно-індуктивного елемента,» Вісник Хмельницького національного університету, ВОТТП, № 1, с 75-78, 2016.

И. Т. Шефтель, Терморезисторы. Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения. М.: Наука, 1973, 416 с.

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, Т. І. Панченко, та О. А. Гордієнко, «Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужноземельних елементів з N, N'-біс(саліциліден)¬семи-карбазидом,» Укр. хім. журнал, т. 79, № 2, с. 74-79, 2013.

T. Panchenko, M. Evseeva, and A. Ranskiy, “Copper(II) and nickel(II) with N,N’-bis(salicylidene)thiosemicarbazide heterometal complex compounds,” J. Chem. & Chem. Technology, v. 8, № 3, pp. 243-248, 2014.

Н. М. Самусь, И. В. Хорошун, И. В. Синица, и М. В. Гандзий, «Гетерометаллические (лантаноид или иттрий, р- или d-элемент)содержащие N, N'-этилен-бис-салицилидениминаты,» Коорд. химия, т. 19, № 9, с. 729-732, 1993.

Н. М Самусь, М. В. Гандзий, и В. И. Цапков, «Гетероядерные µ-метоксо(медь-, иттрий) или лантоноид ацетилацетонаты,» Журнал общей химии, т. 62, № 3, с. 510-515, 1992.

Н. М. Самусь, В. И. Цапков, и М. В. Гандзий, «Гетерометаллические µ-алкоксо(медь, висмут)содержащие ацетилацетонаты,» Журнал общей химии, т. 63, № 1, с. 177-182, 1993.

Переглядів анотації: 54 Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2019-08-30
Як цитувати
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)