Метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями за впливу параметричних збурень на основі функцій чутливості

  • М. С. Юхимчук Вінницький національний технічний університет
  • Г. А. Осіпенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: стійкість автоматичних систем, логічні управляючі пристрої, нелінійні нестаціонарні системи, параметричні збурення

Анотація

Запропоновано метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями при впливі параметричних збурень, який дозволяє визначити границі областей стійкості систем у просторі приросту їх параметрів. Шляхом математичного моделювання знайдено допустимі проміжки зміни параметрів нелінійних елементів, за яких зберігається стійкість системи управління.

Біографії авторів

М. С. Юхимчук, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук, старший викладач кафедри комп’ютерних систем управління
Г. А. Осіпенко, Вінницький національний технічний університет
студентка факультету комп’ютерних систем і автоматики

Посилання

1. Ципкин Я. З. Релейные автоматические системы / Я. З. Ципкин. — М. : Наука, 1974. — 576 с.
2. Попов Е. П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления / Е. П. Попов. — М. : Наука,
1979. — 255 с.
3. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные сис-
темы : учеб. пос. / Д. П. Ким. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 464 с. — ISBN 5-9221-0534-5.
4. Фалдин Н. В. Релейные системы автоматического управления / Р. В. Фалдин ; под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупо-
ва // Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления. — М. :
МГТУ им. Баумана, 2004. — С. 573—636.
5. Андронов A. A. Теория колебаний // A. A. Андронов, A. A. Витт, С. Э. Хайкин. — М. : Наука, 1981. — 568 с
6. Топчеев Ю. И. Методы гармонической линеаризации в проектировании нелинейных систем автоматического
управления / Ю. И. Топчеев. — М. : Машиностроение. — 1970. — 567 с.
7. Мокін Б. І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем // Б. І. Мокін, С. В. Юхимчук.
— Вінниця : Універсум–Вінниця, 1999. — 122 с.
8. Yukhimchuk S. Modeling of influence of interferences on parameters of auto-oscilations and stability of non-linear nonstationary
systems // Yukhimchuk S., Khazin M. // Development and Application Systems. — 2002. — P. 255—260.
9. Porter R., Canagarajah N. Robust rotation-invariant texture classification: Wavelet, Gabor filter and GMRF based schemes
// Proc. Inst. Elect. Eng. — 2003. — V. 15. — P. 180—188.
10. Gaylord R. C. Attitude Control System Using logically Controlled Pulses. Progr. Austronaut and Rocketry /
R. C. Gaylord, W. N. Keller. — New York-London. Acad. Press, 1992. — V. 8. — P. 629—643.
11. Acker A. Stability criteria for time-varying systems in Hilberts space / A. Acker // SIAM. J. Control. — 1995. — Vol. 13,
№ 3. — P. 1156—1171.
12. Юхимчук С. В. Визначення меж зміни первинних параметрів одного класу нелінійних нестаціонарних систем, які
забезпечують їх стійкість / С. В. Юхимчук, М. Б. Хазін // Вестник ХГТУ. — 2004. — № 1 (19). — С. 371—377.
13. Юхимчук С. В. Розробка алгоритму для розв’язку задачі аналізу поведінки нелінійних нестаціонарних систем з
релейними елементами, що самоналаштовуються / С. В. Юхимчук, Р. Р. Гільманов, М. Б. Хазін // Автоматика–2004 : пр.
міжнар. конфер. — Київ. — С. 112.
14. Юхимчук С. В. Підхід до визначення параметрів автоколивань нелінійних нестаціонарних систем управління ру-
хом літальних апаратів / С. В. Юхимчук // Автоматика–2000 : пр. міжнар. конфер. з управління. — Львів : Державний
НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. — Т. 5. — С. 105—109.
15. Юхимчук М. С. Метод аналізу стійкості САУ з логічними управляючими пристроями в системах пожежогасін-
ням на залізничному транспорті / М. С. Юхимчук, С. М. Москвіна // АКІТ–2012, Київ, 19—20 квітня 2012 р.
16. Юхимчук С. В. Исследование влияния изменения параметров релейного звена на выходной сигнал в информаци-
онно-измерительных системах / С. В. Юхимчук, Б. І. Мокін // Электронная техника. Сер.10. Микроэлектронные устрой-
ства. — 1993. — Вып. 3, 4 (97, 98). — С. 31—33.
17. Юхимчук-Войтко М. С. Гармонічна лінеаризація САУ, що керується кінцевим автоматом під час дії параметрич-
них збурень [Електронний ресурс] / М. С. Юхимчук-Войтко // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 3. — Режим доступу :
http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-3/2009-3.files/uk/09msyopp_ua.pdf, вільний. — Загол. з екрану. — Мова укр.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 72
Як цитувати
[1]
М. Юхимчук і Г. Осіпенко, Метод аналізу стійкості автоматичних систем з логічними управляючими пристроями за впливу параметричних збурень на основі функцій чутливості, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 92-100, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.