АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ХЛОРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Автор(и)

  • О. А. Стискал Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

хлорування, хлорорганічні сполуки, тригалогенметани (ТГМ), онкологічне захворювання, канцерогенний ризик, мутагенність, тератогенність, ембріотоксичність, гепатотоксичність

Анотація

Розглянуто проблему хлорування питної води, зокрема, утворення побічних хлорорганічних спо-лук, які можуть проявляти канцерогенну, мутагенну та інші дії на організм людини.

Біографії авторів

О. А. Стискал, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри екології та екологічної безпеки

В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та екологічної без-пеки

Посилання

1. Тригалогенметани, як побічний продукт хлорування питної води, та їх вплив на формування онкологічної патоло-
гії серед населення Кривбасу / [А. Ю. Лисий, С. А. Риженко, В. Г. Капшук, та ін.] // Актуальные проблемы транспортной
медицины. — 2008. — № 4 (14). — С. 102—108.
2. Гуленко С. В. Гігієнічна оцінка канцерогенного ризику здоров’ю через споживання хлорованої питної води /
С. В. Гуленко, В. А. Прокопов // Довкілля та здоров’я. — 2013. — № 2. — С. 50—55.
3. Визначення активного хлору у питній воді [Електронний ресурс] // Сайт «Промислова екологія». — Режим досту-
пу : http://www.eco.com.ua/content/viznachennya-aktivnogo-hloru-u-pitniy-vodi.
4. Шушковська С. В. Хлорорганічні сполуки у питній воді та їх вплив на здоров’я населення / С. В. Шушковська //
Гігієна населених місць. — 2011. — № 58. С. 88—103.
5. Крамаренко Л. В. Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» / Л. В. Крамаренко. — Хар-
ків : ХНАМГ, 2010. — 122 с.
6. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води : підруч.. / А. К. Запольський. — К. : Вища
школа, 2005. — 671 с.
7. Кульский Л. А. Технология очистки природных вод / Л. А. Кульский, П. П. Строкач. — 2-е изд. — К. : Высшая
школа, 1986. — 352 с.
8. Зефиров Н. С. Химическая энциклопедия / [Зефиров Н. С. и др.]. — Т. 5. — М. : Большая Российская Энциклопе-
дия, 1998. — 783 с.
9. Зоріна Олеся Вікторівна. Гігієнічне обґрунтування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при засто-
суванні хлору у водопідготовці : дис. канд. біол. наук : 14.02.01 / Зоріна Олеся Вікторівна. — Київ, 2006. — 149 с. —
бібліогр. : с. 122—141.
10. Токсикология : учеб. пос. / сост. И. Н. Полина ; Сыкт. лесн. ин-т. — Сыктывкар : СЛИ, 2012. — 128 с.
11. СанПин 2.1.4.1074–01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. — [Действ. от 2001–09–26]. — Москва, 2001. — 62 с.
12. Директива ЄС 98/83 «Про якість води, призначеної для споживання людиною». — [Чинна від 1998–11–03]. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_963/page.
13. ДСанПін 2.2.4–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. — [Чинні від
2010–05–12]. — Київ : МОЗ, 2010. — 25 с.
14. EPA 816–F–09–004. National Primary Drinking Water Regulations. — [Active from May 2009]. — [Електронний ре-
сурс]. — USA. — 2009. — 6 с. — Режим доступу : http://www.epa.gov/safewater/consumer/pdf/mcl.pdf.
15. Ткачишин В. С. Інтоксикації хлорорганічними сполуками [Електронний ресурс] // Издание для врача «Острые и
неотложные состояния в практике врача». — 2008. — № 2(10). — Режим доступу : http://urgent.com.ua/article/122.html.
16. Прокопов В. А. Влияние хлорированной питьевой воды на заболеваемость населения раком ободочной кишки
(эпидемиологическое исследование) / В. А. Прокопов, С. В. Шушковская // Довкілля та здоров’я. — 2012. — № 3. —
С. 46—51.
17. Дмитренко О. А. Особливості розподілу хлороформу у воді господарсько-питних водогонів / О. А. Дмитренко //
Довкілля та здоров’я. — 2010. — № 4. — С. 22—26.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 200

Як цитувати

[1]
О. А. Стискал і В. Г. Петрук, «АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ХЛОРОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 69–75, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>