ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Є. А. Бондаренко Вінницький національний технічний університет

Анотація

З метою мінімізації ризиків електротравматизму персоналу, який організовує або виконує роботи в електроустановках, на основі запропонованої концепції електробезпеки, загальносистемних закономірностей, ризик-орієнтовного підходу запропоновано основні шляхи підвищення професійної надійності електротехнічного персоналу в системі «людина—електроустановка—навколишнє середовище»

Біографія автора

Є. А. Бондаренко, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Бондаренко Є. А. Оцінювання професійного ризику погіршення стану здоров’я персоналу, що обслуговує елект-
роустановки надвисокої напруги / Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 1. —
С. 61—67.
2. Острейковский В. А. Теория надежности : учеб. для ВУЗов / В. А. Острейковский. — М. : Высшая школа — 2003.
— 463 с.
3. Аполлонский С. М. Надежность и эффективность электрических аппаратов : учеб. пос. / С. М. Аполлонский,
Ю. В. Куклев. — СПб. : изд-во «Лань», 2011. — 463 с.
4. Бондаренко Є. А. Енергоентропійна концепція електробезпеки / Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політех-
нічного інституту — 2012. — № 4. — С. 136—138.
5. Bondarenko E. A. New view on electrical safety in the context of the theory of the system analysis / E. A. Bondarenko,
K. V. Bezpaly // Science and Education : materials of the 2nd international research and practice conference, Vol. I,
Munich, December 18th—19th, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg. — Munich. — Germany, Р. 105—
112. — ISBN 978-3-941352-70-4.
6. Прагниташвили И. В. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе /
И. В. Прагниташвили, Ф. Ф. Пащенко, Б. П. Бусыгин. — М. : Наука, 2001. — 525 с.
7. Ткачук К. Н. Системний аналіз проблем мінімізації ризику травмування на виробництві / К. Н. Ткачук, О. Г. Лев-
ченко // Вісник національного технічного університету України. — 2008. — № 16. — С. 136—143.
8. Лазарев С. В. Психология безопасности профессиональной деятельности / С. В. Лазарев. — М. , 2007. — 216 с.
9. Бондаренко Є. А. Сучасний виклик викладанню електробезпеки студентам енергетичного спрямування / Є. А. Бо-
ндаренко, М. А. Гончарук // Реформування та розвиток науки: Сучасні виклики. — Ч. ІV : міжнар. конфер., м. Київ,
2 лютого 2013 р. : зб. наук. пр. — К. : Центр наукових публікацій. — С. 27—30.
10. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці / Державний комітет
України з нагляду за охороною праці. — К., 2005. —29 с.
11. Львова Л. А. Моделирование в исследованиях влияния человеческого фактора на безопасность АС / Л. А. Львова,
Г. М. Головина, Т. Н. Савченко // Надежность и качество. — 1998. — № 8.
12. Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках / [В. І. Гажаман та ін.]
— Х. : вид-во «Форт», 2003. — 152 с.
13. Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. — 5-е изд., перераб. и доп. / В. Е. Манойлов. — Л. : Энергоатомиз-
дат, 1991. — 480 с.
14. Гордон Г. Ю. Электротравматизм и его предупреждение / Г. Ю. Гордон, Л. И. Вайнштейн. — М. : Энергоатомиз-
дат, 1986. — 256 с.
15. Кутин В. М. Защитные свойства экранирующих комплектов для работ под напряжением на линиях электро-
передач 330—750 кВ. / В. М. Кутин, Е. А. Бондаренко // Электричество. — 1993. — № 11. — С. 20—26.
16. Кутін В. М. Пристрій неперервного контролю електромагнітної енергії, поглинутої тілом людини, яка знаходить-
ся в зоні впливу пристроїв надвисокої напруги / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. — 2008. — № 5. — С. 31—34.
17. Костерев В. В. Надежность технических систем и управление риском : учеб. пос. / В. В. Костерев — М. : МИФИ,
2008. — 280 с.
18. Бондаренко Є. А. Шляхи удосконалення міждержавної і вітчизняної нормативної бази з електробезпеки /
Є. А. Бондаренко // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науко-
во-технічної конференції : у трьох частинах, м. Суми, 17—20 квітня 2012 р. ; редкол.: О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. —
Суми : СумДУ, 2012. — Ч. 2. — С. 83—84.
19. Бондаренко Є. А. Проблеми нормативно-правового забезпечення України з електробезпеки / Є. А. Бондаренко //
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка та енергетика». — 2013. —
№ 2(15). — С. 27—33.
20. Бондаренко Є. А. Методика нормування допустимого часу перебування людини в електричному полі промисло-
вої частоти / Є. А. Бондаренко // Стандартизація, сертифікації, якість. — Харків : ДП «Укр. НД НЦ». — 2012. — № 5.
— С. 26—28.
21. Бондаренко Є. А. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів промислової частоти / Є. А. Бондарен-
ко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 2. — С. 31—34.
22. Бондаренко Є. А. Математична модель для оцінювання ризику електротравматизму / Є. А. Бондаренко // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 64—69.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 77

Як цитувати

[1]
Є. А. Бондаренко, «ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 59–66, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>