ВИЗНАЧЕННЯ ЗА ПОЧАТКОВОЮ ДІЛЯНКОЮ ТРАЄКТОРІЇ ДЕФОРМАЦІЙ ГРАНИЧНОГО СТАНУ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Добранюк Вінницький національний технічний університет
  • Є. А. Трач Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вісесиметричне осадження, апроксимація деформацій, логарифмічна деформація, нестаціонарне деформування, гранична деформація

Анотація

Розглянуто задачу прогнозування граничних деформацій матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків в процесі холодного вісесиметричного осадження на основі початкового фрагменту експериментальних даних. Отримані результати дають можливість на початкових стадіях деформування не тільки прогнозувати момент досягнення граничного стану і, за необхідності, вносити певні зміни у процес деформування, але й реалізовувати експрес-методику дослідження властивостей матеріалу за рахунок зменшення трудомісткості експериментальних досліджень.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри

Ю. В. Добранюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Є. А. Трач, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Посилання

1. Смирнов-Аляев Г. А. Сопротивление материалов пластическому деформированию. Инженерные методы расчета операций пластической обработки материалов / Г. А. Смирнов-Аляев. — М.–Л. : Машгиз, 1961. — 463 с.
2. Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огород-ников. — К. : УМК ВО, 1989. — 152 с.
3. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Колмогоров. — М. : Металлургия, 1970. — 230 с.
4. Пластичность и разрушение / под ред. В. Л. Колмогорова. — М. : Металлургия, 1977. — 336 с.
5. Михалевич В. М. Тензорні моделі накопичення пошкоджень / В. М. Михалевич — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. — 195 с. — ISBN 966-7199-20-7.
6. Михалевич В. М. Побудова ефективних обчислювальних схем у Maple під час розв’язання задачі визначення гра-ничних деформацій за умов складного деформування [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк,
О. В. Михалевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2009. — № 2. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009_2/2009-2.htm.
7. Михалевич В. М. Модель пластичного деформування матеріалу на вільній поверхні циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження. Частина 1. Апроксимація деформацій / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Вісник Він-ницького політехнічного інституту. — 2010. — № 2 — С. 97—102.
8. Михалевич В. М. Модель пластичного деформування матеріалу на вільній поверхні циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження. Частина 2. Визначення накопиченої деформації та інтенсивності логарифмічних деформацій на основі різних апроксимацій / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 3 — С. 99—102.
9. Михалевич В. М. Экспериментально-аналитическая методика и математические модели деформированного со-стояния на свободной боковой поверхности цилиндрических образцов при осесимметричной осадке / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Обработка металлов давлением. Сборник научных трудов. — Краматорск : ДГМА — 2010 — № 1(22) — С. 114—119.
10. Михалевич В. М. Моделирование предельных деформаций на свободной поверхности и оптимизация ступенчатого деформирования / В. М. Михалевич, В. А. Краевский, Ю. В. Добранюк // Состояние, проблемы и перспективы развития кузнечно-прессового машиностроения и кузнечно-штамповочных производств / Кузнец-2010 : сб. докл. и матер. Х конгресса. — Рязань — 2010. — С. 367—378.
11. Лебедев А. А. О выборе инвариантов напряженного состояния при решении задач механики материалов /
А. А. Лебедев, В. М. Михалевич // Пробл. прочности. — 2003. — № 3. — С. 5—14.
12. Михалевич В. М. Аппроксимация кривых предельной деформации сплайн-функциями / В. М. Михалевич, Л. И. Алиева // Обработка металлов давлением. Сборник научных трудов. — Краматорск : ДГМА — 2010 — № 3(24) — С. 3—10.
13. Михалевич В. М. Апроксимація залежностей між компонентами деформацій на бічній поверхні циліндричного зразка під час торцевого стиснення / В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38309 від 11 травня 2011 р.
14. Добранюк Ю. В. Розрахунок граничного стану та побудова кривих граничних деформацій бічної поверхні цилін-дричного зразка під час торцевого стиснення / Ю. В. Добранюк, В. М. Михалевич, О. В. Михалевич // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38308 від 11 травня 2011 р.
15. Огородников В. А. Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением / В. А. Огородников, Л. И. Алиева, В. М. Кожушаный, И. А. Деревенько // Обработка металлов давлением : сборник науч-ных трудов. — Краматорск : ДГМА — 2011 — № 1(26) — С. 91—98.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 123

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич, Ю. В. Добранюк, і Є. А. Трач, «ВИЗНАЧЕННЯ ЗА ПОЧАТКОВОЮ ДІЛЯНКОЮ ТРАЄКТОРІЇ ДЕФОРМАЦІЙ ГРАНИЧНОГО СТАНУ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 163–167, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>