Аналіз сучасного наповнення інтернет-ресурсів онлайн калькуляторами для розв’язання навчальних задач елементарної матема-тики

Автор(и)

  • А. Ф. Дода Вінницький національний технічний університет
  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

онлайн калькулятор, онлайн калькулятор з математики, розв’язати задачу з математики, елементарна математика онлайн, інноваційні інформаційні СКМ

Анотація

Розглянуто та проаналізовано онлайн калькулятори, призначені для розв’язання типових навчальних задач елементарної математики. Висвітлено їх основні недоліки та переваги у відповідності до дидактичних принципів. Розроблено рекомендації стосовно використання деяких онлайн калькуляторів у навчанні окремим розділам елементарної математики. Сформульовано принципи проектування нового типу навчальних задач з математики в умовах використання сучасних ІКТ.

Біографії авторів

А. Ф. Дода, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри вищої математики

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики

Посилання

1. Андреев А. А. Интернет в системе непрерывного образования / А. А. Андреев // Высшее образование в России.
№ 7. — 2005. — С. 91—94.
2. Вильям А. Дрейвс. Преподавание он-лайн ; пер. с англ. / Вильям А. Дрейвс. — М. : МАПДО, 2003. — 259 c.
3. Водолаженко О. В. Розв’язування методичних задач як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики / О. В. Водолаженко, В. Г. Моторіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology — 2013. — Budapest. — Vol.7. — P. 41—49.
4. Скворцова С. О. Методика навчання розв’язування сюжетних задач у початковій школі. Частина І. Методика фор-мування в молодших школярів загального уміння розв’язувати сюжетні задачі : навч. посіб. / С. О. Скворцова. — Одеса : ООО «Абрикос-Компани», 2011. — 268 с.
5. Шелехова Л. В. Сюжетные задачи по математике : учеб.-метод. пос. / Л. В. Шелехова. — Майкоп : АГУ, 2007. — 174 с.
6. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : моногр. / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 236 с. — ISBN 978-966-641-539-7.
7. Михалевич В. М. Проектування навчальних задач з лінійного програмування з використанням систем комп’ю¬тер¬ної математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — Т. 38 — № 6. — Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua.
8. Аllcalc.ru Калькулятор. Математика : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://allcalc.ru/taxonomy/term/3.
9. Сінько Ю. І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній освіті / Ю. І. Сінько // Інформаційні те-хнології в освіті. — 2009. — Вип. 3. — С. 274—278.
10. Когут У. П. Актуальні напрями розвитку і використання СКМ у професійній підготовці бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2011. — Ч. 3. — С. 107—115.
11. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. — К. : Кондор, 2009. — 406 c.
12. Online решение уравнений, домашки, задачи, задачки + Онлайн Калькулятор: [Электронный ресурс]. —
Режим доступа : http://www.shram.kiev.ua/univer/calc/.
13. Задача. Online решение уравнений, домашки, задачи, задачки + Онлайн Калькулятор: [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://domashki.com.ua/Exercise/Answer/6d37625e-d929-453f-a54a-9dda799f81b9/.
14. Педагогічна психологія : навч. посіб. / [О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка]. — К. : ТОВ «Центр учбової літератури». — 2012. — 384 с.
15. Популярные калькуляторы. Алгебра [Электронный ресурс]. — Режим доступa : http://allbe.org/category/
kalkulyatory-2/matematika.
16. Популярные калькуляторы. Геометрия. Калькулятор площади ромба : [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://allbe.org/kalkulyator-ploshhadi-romba.
17. Онлайн калькулятор. Розв’язування систем рівнянь : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/equation/combined_equations.
18. Єгоров Г. С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах заходу / Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко,
Н. М. Мельниченко. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. — 2003. — 186 с.
19. Прядко Н. О. Формування математичної грамотності учнів старшої школи [Електронний ресурс] / Н. О. Прядко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 109. —
С. 98—100. — Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_109_26.pdf.
20. Империя чисел — мощные математические инструменты для всех [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ru.numberempire.com.
21. Тютюнник О. І. Новый тип учебных задач по линейному программированию в условиях использования СКМ [Электронный ресурс] / О. І. Тютюнник, В. М. Михалевич // «Информационно-технологическое обеспечение образова-тельного процесса современного университета» : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1—30 нояб. 2013 г. — Минск, 2014. — С. 119—135 — Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/89656.
22. Тютюнник О. І. Принципи вибору систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення програмування / О. І. Тютюнник // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — 20013. — № 21(280) листопад. — С. 134—139.
23. Математик-Плюс. Комплексное решение заданий по математике, физике, информатике: [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://matematik-plus.ru.
24. Kontrolnaya-rabota.ru. Решение задач онлайн [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/.
25. Подробное решение задач по математике онлайн. Построение графиков функций [Электронный ресурс]. —
Режим доступа : www.mathsolution./references.php /.
26. Математичні сервіси онлайн (МАW) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://um.mendelu.cz.
27. WolframAlpha. Computational knowledge engine [Electronic resource]. — Аccess mode : www.wolframalpha.com.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 353

Як цитувати

[1]
А. Ф. Дода і В. М. Михалевич, «Аналіз сучасного наповнення інтернет-ресурсів онлайн калькуляторами для розв’язання навчальних задач елементарної матема-тики», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 152–158, Груд. 2014.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>