ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • О. І. Тютюнник Вінницький національний технічний університет
  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет

Анотація

На основі аналізу існуючих класифікацій систем комп’ютерної математики запропоновано виділити два основних класи, одним з яких є системи комп’ютерної алгебри. Запропоновано уточнення відомих тлумачень системи комп’ютерної алгебри. Вперше сформульовано критерії оцінки та вибору середовища СКМ для створення ПЗНП та навчальних тренажерів з автоматизованим відтворенням покрокового ходу розв’язання типових задач математики.

Біографії авторів

О. І. Тютюнник, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри вищої математики

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

асистент, кафедра вищої математики

Посилання

1. Лапінський В. В. Електронні засоби навчального призначення – світовий досвід й українська освіта / В. В. Лапінсь-
кий // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Тематичний випуск. — 2011. — Т. 2. — № 3 (додаток 1). —
С. 487—495.
2. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : моногр. / В. Ю. Биков. — К. : Атіка, 2008. — 684 с.
3. Доповідь про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2009 рік / Кабінет Міністрів України. [Електронний ре-
сурс]. — К., 2009. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/signal/na005120.doc.
4. Загальноуніверситетський проект «електронна педагогіка»: третій етап [Електронний ресурс] / [В. П. Андрущенко,
А. П. Кудін, О. С. Падалка та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — № 1 (21). — ISSN 2076-8184.
— Режим доступу до журналу : http://www.journal.iitta.gov.ua.
5. Биков В. Ю. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти [Електронний ресурс] /
В. Ю. Биков, І. В. Мушка // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2009. — № 5 (13). — ISSN 2076-8184. — Ре-
жим доступу до журналу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
6. Андрущенко В. «Електронна педагогіка» — впроваджуємо черговий новаторський проект / В. Андрущенко,
А. Кудін // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик, 2009. — № 46/47 (4—11 листоп.).
7. Лапінський В. В. Створення електронних засобів навчання — ретроспектива і завдання / В. В. Лапінський // Педа-
гогічний дискурс: зб. наук. праць ; гол. ред. І. М. Шоробура. — Хмельницький : ХГПА, 2010. — Вип. 7. — С. 142—147.
8. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : мо-
ногр. / [В. В. Лапінський, Я. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. — К. : Педагогічна
думка, 2010. — 160 с. — ISBN 978-966-644-170-9.
9. Асмолов А. Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие /
А. Г. Асмолов, А. Л. Семенов, А. Уваров. — М. : изд-во НексПринт, 2010. — 84 с.
10. Дем’яненко В. М. Шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення / В. М. Дем’яненко,
М. П. Шишкіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2010. — № 5. — С. 50—53.
11. Роль систем компьютерной математики в формировании математической культуры личности / [В. М. Галынский,
А. С. Гаркун, Н. К. Кисель и др.] // Обеспечение качества высшего образования: европейский и белорусский опыт : мате-
риалы междунар. науч.- практ. конф. ГрГУ им. Я. Купалы ; отв. ред. Е. А. Ровба. — Гродно : ГрГУ, 2008. — С. 275—283.
12. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич,
Я. В. Крупський // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — Т. 21 — № 1. — Режим доступу до журн. :
http://journal.iitta.gov.ua.
13. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики : моногр. / Ю. В. Триус. — Чер-
каси : Брама-Україна, 2005. — 400 с.
14. Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителем математики на основі дослідницького підходу
в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Раков Сергій Анатолійович. —
К., 2005. — 489 с.
15. Аладьев В. З. Программирование в пакетах Maple и Mathematica: Сравнительный аспект : моногр. / В. 3. Аладьев,
В. К. Бойко, Е. А. Ровба. — Гродно : ГрГУ; 2011. — 517 с.
16. Кулябов Д. С. Аналитический обзор систем символьных вычислений / Д. С. Кулябов, М. Г. Кокотчикова // Вест-
ник РУДН, серия «Математика. Информатика. Физика». — № 1—2. — 2007. — С. 38—45.
17. Клименко В. П. Современные особенности развития систем компьютерной алгебры / В. П. Клименко, А. Л. Ля-
хов, Д. Н. Гвоздик // Математичні машини і системи. — 2011. — № 2. — 18 с.
18. Матросов A. В. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики. / А. В. Матросов. — СПб. : БХВ-
Петербург, 2001. — 528 с.
19. Дьяконов, В. П. Mathematica 4 с пакетами расширений / В. П. Дьяконов. — М. : Нолидж, 2000. — 605 c. —
ISBN 5-89251-086-7.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 209

Як цитувати

[1]
О. І. Тютюнник і В. М. Михалевич, «ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 111–116, Груд. 2013.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>