ВИКОРИСТАННЯ СКМ MAPLE ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ

Автор(и)

  • В. М. Михалевич Вінницький національний технічний університет
  • О. І. Тютюнник Вінницький національний технічний університет
  • Я. В. Крупський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

навчальна задача, симплекс-метод, дидактичні принципи, система комп’ютерної математики, навчальний тренажер

Анотація

Розв’язання традиційної навчальної задачі лінійного програмування за допомогою симплекс-методу передбачає виконання громіздких, однотипних арифметичних обчислень і записів. Такі дії потребують багато часу, призводять до швидкої втоми студента і мають невисокий рівень наочності, зумовлений вимушеним використанням схематизованного подання результатів розв’язання задачі. Все це ускладнює достатньо глибоке усвідомлення студентами основних понять та ідей, покладених в основу симплекс-методу. Для усунення зазначених недоліків спроектовано нову навчальну задачу, в якій модифіковано способи дій суб’єктів навчання під час її розв’язання. Вказану задачу спроектовано з урахуванням низки дидактичних принципів на основі створення в середовищі системи комп’ютерної математики навчального тренажера.

Біографії авторів

В. М. Михалевич, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики

О. І. Тютюнник, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Я. В. Крупський, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Посилання

1. Михалевич В. М. Проектування навчальних задач з лінійного програмування з використанням систем комп’ютерної математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. —№ 6 (38). — Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua .
2. Михалевич В. М. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ : монографія / В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник. — Вінниця : ВНТУ, 2016. — 279 с. —
ISBN 978-966-641-670-7.
3. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — № 1 (21). — Режим доступу до журн. : http://journal.iitta.gov.ua .
4. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : монографія / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 236 с. — ISBN 978-966-641-539-7.
5. Михалевич В. М. Використання системи комп’ютерної алгебри для висвітлення ключових ідей симплекс-алго¬ритму /
В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : [зб. наук. праць]. — Вип. IX. — Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2011. — С. 113—118.
6. Словак К. І. Застосування ММС Sage у процесі навчання вищої математики / К. І. Словак // Вісник Черкаського університету. — 2010. — Вип. 191. — Ч. 1. — С. 106—111. — Педагогічні науки.
7. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. — К. : Каравела, 2007. — 576 с.
8. Сьерра К. Изучаем Java / К. Сьерра, Б. Бейтс. — М. : ЭКСМО, 2012. — 718 с.
9. Соболев С. Л. Судить по конечному результату // Математика в школе. — 1984. — № 1. — С. 15—19.
10. Михалін Г. О. Професійна підготовка вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу / Г. О. Ми-халін. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. — 320 с.
11. Ковтонюк М. М. Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання / М. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць ; редкол. : І. А.Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. — Вип. 32. — С. 316–323.
12. Хатунцева С. М. Суть і зміст індивідуалізації та диференціації навчання в психолого-педагогічній літературі /
С. М. Хатунцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах. — 2011. — Вип. 21 (74). — С. 185—191.
13. Михалевич В. М. Excel-VBA-Maple програма генерації задач з дисциплін математичного спрямування /
В. М. Михалевич // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2005. — № 2. — С. 74—83.
14. Михалевич В. М. Генерування невироджених задач лінійного програмування довільної розмірності / В. М. Михале-вич, О. В. Михалевич, Я. В. Крупський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 3. — С. 100—104.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 193

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

[1]
В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник, і Я. В. Крупський, «ВИКОРИСТАННЯ СКМ MAPLE ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 106–117, Берез. 2017.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>