РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА У КОЛІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ (ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ)

Автор(и)

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Досліджено поняття риторичної культури особистості через порівняльний аналіз з найближчими суміжними поняттями: мовленнєва культура, комунікативна культура, комунікативна компетентність. Автор доводить, що риторична культура не тотожна жодному з них і не вичерпується їх сукупністю.

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Бугайски М. Язык коммуникации : пер. с польск. / М. Бугайски. — Х. : изд-во «Гуманитарный центр», Э. Г. Арте-
менко, 2010. — 544 с. — 17 с.
2. Микитюк І. Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культурно-освітньої ситуації / І. Микитюк // Вища
школа. — 2009. — № 4. — С. 93—101.
3. Балагура О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства / Олена Балагура // Освіта і управ-
ління. — Т. 13, № 2—3. — С. 153—156.
4. Камышева С. Ю. Коммуникативно-риторическая компетенция специалистов, находящихся в сфере повышенной
речевой ответственности / С. Ю. Камышева // Риторика и культура речи в современном обществе и образовании : сб.
матер. Х Международной конференции по риторике. Выпуск 2. ; науч. ред.-сост. В. И. Аннушкин. — М. : Гос. ИРЯ им.
А. С. Пушкина, 2006. — 164 с. — 74 с.
5. Риторика : учеб. / [З С. Смелкова, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская и др.] ; под ред. Н. А. Ипполитовой. — М.
: Проспект, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-392-01055-4.
6. Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. — К. : Вища шк., 2003. — 301 с.
7. Мельникова С. В. Деловая риторика (речевая культура делового общения) : учеб. пос. — Ульяновск : УлГТУ,
1999. — 106 с.
8. Донская Т. К. Риторическая культура современного учителя / Т. К. Донская // Риторика и культура речи в совре-
менном обществе и образовании / Х Международная конференция по риторике : сб. матер. Вып. 2 ; науч. ред.-сост.
В. И. Аннушкин. — М. : Гос.ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2006. — 164 с..
9. Волков А. А. Мы по-интеллигентски дики и бескультурны [Электронный ресурс] / А. А. Волков // Судьба и Вера.
Беседы с учеными, священниками, творческой интеллигенцией. — Режим доступа :
http://azbyka.ru/moi_put_k_vere/sudba_i_vera_20-all.shtml.
10. Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. пос. / Г. С. Онуфрієнко. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — С. 7.
11. Педагогическая риторика : учеб. пос. / под ред. Н. А. Ипполитовой. — М., 2001. — С. 86 .
12. Хомський Н. Язык и мышление / Н. Хомський. — М., 1972. — 164 с.
13. Hymes D. H. On communicative competence / D. H. Hymes. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press,
1971. — 213 p.
14. Білоусова Я. В. Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному
процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педаго-
гіки» / Білоусова Я. В. — К., 2004.
15. Уварова А. М. Формування риторичної культури майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / А. М. Уварова. —
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2009_1n/259.pdf.
16. Колесникова Л. Н. Риторическая культура современного педагога / Л. Н. Колесникова // Риторика и культу-
ра речи в современном обществе и образовании / Х Международная конференция по риторике : сб. матер. ; науч.
ред.-сост. В. И. Аннушкин, В. Э. Морозов. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 496 с. — ISBN 5-89349-935-2 (Флинта).
— ISBN 5-02-034618-7 (Наука).
17. Аксенова Л. П. Формирование риторической культуры преподавателя высшей школы : дис. ... канд. пед. наук :
13.00.01 / Аксенова Л. П. — Екатеринбург, 2002. — 195 c. — РГБ ОД, 61:03-13/1601-3.
18. Юніна Е. А. Риторическая культура современного педагога / Е. А. Юніна, Л. Н. Колесникова // Риторика и
культура речи в современном обществе и образовании : сб. матер. Х Международной конференции по риторике /
науч. ред.-сост. В. И. Аннушкин, В. Э. Морозов. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 496 с. — ISBN 5-89349-935-2
(Флинта). — ISBN 5-02-034618-7 (Наука).
19. Аннушкин В. И. Риторика и риторическая культура в России [Электронный ресурс] / В. И. Аннушкин. — Режим
доступа : http://www.gramota.ru/lenta/news/8_1628.
20. Иштван И. А. Артикуляция как позиционное высказывание в дискурсивном пространстве риторики культуры:
дис… канд. филос. наук : 09.00.04 / Иштван И. А. — Харьков, 2012. — 203 с.
21. International Rhetoric Culture Project [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rhetoricculture.
org/outline.htm. — Назва з екрану.
22. Strecker I. Introduction / Ivo Strecker, Stephen Tyler // Culture& rhetoric ; ed. by Ivo Strecker and Stephen Tyler. — NY.
: BerghahnBooks, 2009. — P. 1—18.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 116

Як цитувати

[1]
О. Б. Залюбівська, «РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА У КОЛІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ (ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ)», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 42–47, Груд. 2013.

Номер

Розділ

Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають