ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: риторична культура викладача вищої школи, технологія навчання, інтерактивні методи навчання, класифікація інтерактивних методів навчання

Анотація

Проаналізовано поняття «технологія навчання», «інтерактивне навчання» через призму навчання риторики. Сформульовано дискусійні зауваги щодо використання поняття «технологія навчання», зокрема, щодо ознак технократизму в технологічному підході до навчання. Обґрунтовано застосування технології на предметному рівні як сукупності методів, а також у зв’язку з наявністю дистанційного компонента з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано інтерактивну технологію формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи, що об’єднує традиційні, активні та інтерактивні методи навчання риторики з перевагою останніх. Вона складається з таких груп методів: кооперативне навчання (робота в малих групах співробітництва), колективно-групове навчання (лекція-бесіда, лекція з мікровикладанням студентів, лекція з випереджальною самостійною роботою; групова дискусія, виголошення промов, груповий риторичний аналіз тощо), ситуативне моделювання (дистанційні та аудиторні дидактичні ігри), практично-тренінгове навчання (риторичне вправляння відповідно до етапів риторичної діяльності) та навчання-самовдосконалення (риторичне портфоліо). Спрямованість формування риторичної культури студентів на майбутню науково-педагогічну діяльність передбачає: 1) змістовий та організаційно-методичний зв’язок риторики з психолого-педагогічними дисциплінами; 2) використання на заняттях з риторики відповідного дидактичного матеріалу; 3) використання педагогічно значущих методів і прийомів навчання риторики (дискусія, гра, мікровикладання, постановка проблемних запитань тощо). Технологія укладена на основі гуманістичного, аксіологічного, комунікативного методологічних підходів та принципів партнерства суб’єктів педагогічного процесу, мисленнєво-мовленнєвої активності та інтерактивності, єдності риторичної теорії з практикою мовлення, самостійності та вибору індивідуальної освітньої траєкторії, творчої продуктивності, стимулювання науково-дослідницької діяльності, змагальності та емоційного комфорту.

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

Н. Б. Голуб, «Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах,» авто-реф. дис. д ра пед. наук, Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова, Київ, 2009.

Л. Н. Горобец, «Формирование риторической компетенции студентов-нефилологов в системе профессиональной подготовки в педагогическом вузе,» автореф. дис. д-ра пед. наук, Санкт-Петерб. гос. ун-т, СПб, 2008.

Т. А. Ладыженская, «Курс школьной риторики (5-11 классы),» Русская словесность, № 2, с. 5-13, 1996.

В. Г. Кремінь, Ред., Енциклопедія освіти. Київ, Україна: Юрінком Інтер, 2008, 1040 с.

В. В. Гузеев, Методы и организационные формы обучения. Москва, РФ: Народное образование, 2001.

В. А. Сластенин, «Доминанта деятельности,» Народное образование, № 9, с. 41-42, 1997.

В. П. Беспалько, Слагаемые педагогической технологии. Москва, РФ: Педагогика, 1989.

О. І. Пометун, и Л. В. Пироженко, Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: вид-во А.С.К., 2006.

Б. М. Бим-Бад, Ред., Педагогический энциклопедический словарь. Москва, РФ: Больш. Рос. Энциклопедия, 2008.

N. Michel, J. J. Cater, and O. Varela, “Active versus passive teaching styles: An Empirical Study of Student Learning Outcomes,” Human resource development quarterly, vol. 20, № 4. р. 391-418, 2009.

R. Ellen Auster, and K. Krista Wylie, «Creating active learning in the classroom: a systematic approach», Journal of management education, vol. 30 № 2, April, р. 333-353, 2006.

Г. С. Сазоненко, Ред., Перспективні освітні технології: наук.-метод. посіб. Київ, Україна: Гопак, 2000, 560 с.

Г. П. П’ятакова, та Н. М. Заячківська, Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій шко-лі. Навч.-метод. посіб. для студентів та магістрантів вищої школи. Львів, Україна: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 55 с.

О. Шпак, та В. Терес, «Дидактична сутність педагогічних технологій в економічній підготовці майбутніх педа-гогів,» Молодь і ринок, № 12 (59), с 20-25, 2009.

О. Б. Залюбівська, «Риторична культура викладача технічного університету: структурні особливості,» Освітоло-гічний дискурс, № 3 (7), с. 56-67, 2014.

О. Б. Залюбівська, «Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів,» Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, вип. 1, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_8 .

М. Скрипник, Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання. Київ, Україна: Ред. загальнопед. газ., 2005.

Опубліковано
2018-11-09
Як цитувати
[1]
О. Залюбівська, ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 105-113, Лис 2018.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою