ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Автор(и)

  • О. Б. Залюбівська Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

педагогічні умови, формування, риторична культура викладача технічного університету, інтеграція навчання, дистанційне навчання, навчальне риторичне середовище, методика

Анотація

Визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів (спрямованість процесу формування риторичної культури магістрантів та аспірантів на майбутню науково-педагогічну діяльність; застосування інтерактивної педагогічної технології формування риторичної культури магістрантів (аспірантів) в межах навчального курсу риторики; упровадження дистанційного навчання риторики; інтеграція змісту гуманітарних дисциплін і позанавчальних заходів у технічному університеті з метою створення навчального риторичного середовища). Подано методичні рекомендації щодо їх реалізації. 

Біографія автора

О. Б. Залюбівська, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Анисарова, Л. А. Методика обучения основам риторики в техническом вузе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Л. А. Анисарова. — Рязань, 1998. — 17 с.
2. Габдурахимова, Т. М. Формирование и развитие риторических умений студентов технических вузов : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика проф. образования» / Т. М. Габдура¬хи-мова. — Казань : 2005. — 23 с.
3. Литвин, А. В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови» : на допомогу здобувачам наук. ст. / А. В. Литвин ; Львів. наук.-практ. центр ; Ін т проф.-техн. освіти НАПН України. — Львів : Сполом, 2014. — 75 с. — ISBN 978-966-665-934-6.
4. Яковлева Н. Теоретико-методологические основы педагогического проектирования / Н. О. Яковлева. — М. : АТи-СО, 2002. — 239 с. — ISBN 5-93441-035-0.
5. Залюбівська, О. Б. Риторична культура викладача технічного університету: структурні особливості // Освітологічний дискурс. — 2014. — № 3 (7). — С. 56—67.
6. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. — М. : изд. центр «Академия», 2002. — 576 с. — ISBN 5-7695-0878-7.
7. Шубин В. И. Культура. Техника. Образование [Электронный ресурс] / В. И. Шубин, Ф. Е. Пашков. — Днепропет-ровск : Полиграфист, 1999. — 201 с. — Режим доступа : http://n-t.ru/ri/sb/kt.htm .
8. Залюбивская О. Б. Дистанционные методы формирования риторической культуры будущих преподавателей тех-нических университетов / О. Б. Залюбивская // Дистанционное и виртуальное обучение. — [М. : изд-во СГУ]. — 2015. — № 1. — С. 72—79.
9. Коломієць, А. М. Міжпредметні зв’язки у контексті проблеми інтеграції / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць // Пе-дагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — № 2. — С. 61—66.
10. Сухомлинський, В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори : [в 5 т.] / В. О. Сухомлинський. — Т. 3. — К. : Радянська школа, 1977. — С. 283—568.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 111

Опубліковано

2017-02-03

Як цитувати

[1]
О. Б. Залюбівська, «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 101–106, Лют. 2017.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають