ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ТА ТЕРМОХІМІЧНА КОНВЕРСІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Б. В. Коріненко Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Худоярова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • К. Ю. Гура Вінницький національний технічний університет
  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-157-4-7-19

Ключові слова:

циркулярна економіка, термохімічна конверсія, спалювання, газифікація, плазма, піроліз, декарбонізація, відходи, екологія

Анотація

В рамках циркулярної та класичної лінійної економіки розглянуто основні термохімічні методи переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів, перспективність їх промислового використання, а також наявність світових лідерів як з розробки технологій переробки промислових та побутових відходів, так і з виробництва необхідного промислового обладнання. Показано, що індустрія переробки відходів в енергію (ПВЕ), тобто спалювання відходів, не відповідає критеріям безпеки для здоров’я людей та навколишнього середовища, що були задекларовані Комітетом з інноваційної діяльності, конкурентоспроможності і державно-приватного партнерства Економічної і Соціальної Ради ООН у надрукованих «Керуючих принципах заохочення проектів державно-приватного партнерства на благо людей в галузі перетворення відходів в енергію в інтересах розвитку економіки замкненого циклу». Показана можливість та ефективність використання газифікації відходів з використанням сучасних плазмових технологій в також використання низькотемпературного (350…490 °С) піролізу. Встановлено, що високотехнологічний метод газифікації відходів є найперспективнішим, адже дозволяє в рамках циркулярної економіки використовувати синтез-газ для отримання синтетичних бензину та олив, а також як вихідну сировину в органічному синтезі. Акцентується увага на декарбонізації переробки органічних відходів в рамках циркулярної економіки а також на необхідності в перехідний період нового енергетичного устрою інтеграції, а не сегрегації існуючих технологій, як на технічному, так і на комерційному рівнях. Показано, що декарбонізація переробки органічних відходів в рамках циркулярної економіки пов’язана в першу чергу зі скороченням об’ємів їх спалювання та переробки іншими технологічнішими методами.

Біографії авторів

Б. В. Коріненко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри хімії та хімічної технології

О. С. Худоярова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, старший викладач кафедри хімії та методики навчання хімії

К. Ю. Гура, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри екології та екологічної безпеки

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

д-р. хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

A. Murray, K. Skene, and K. Haynes, “The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context,” Jornal of Bussiness Ethics, vol. 140, pp. 369-380, 2017.

J. Korhonen, A. Honkasalo, and J. Seppala, “Circular Economy: The Concept and its Limitations,” Ecological Economics, vol. 143, pp. 37-46, 2018.

К. Г. Гомонов, П. О. Сипакова, и А. П. Чапурная, «Внедрение микрогенерации и энергосберегающих технологий в рамках концепции зеленой экономики: зарубежной опись и Россия,» Вестник РУДН. Серия: Экономика, Т. 27(3), с. 442-454, 2019.

А. Н. Дудник, и др., «Карбонизация твердых органических отходов с использованием никелевого и железного катализаторов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/343398593 .

Е. А. Сысоев, «Циркулярная экономика в контексте устойчивого развития,» Проблемы современной экономики. Экономика и экология, т. 70(2), с. 199-204, 2019.

ООН. Экономический и Социальный Совет. Руководящие принципы поощрения проектов государственно-частных партнерств на благо людей в области преобразования отходов в энергию, в интересах развития экономики замкнутого цикла, Женева, 1-2 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/2102093R_0.pdf .

The World Bank. [Electronic resource]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

ICA. [Electronic resource]. Available: :https://www.ica.org/reports/world-energy-balances-overview .

The World Bank. [Electronic resource]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.COZE.KT.

The World Bank. [Electronic resource]. Available: https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/ .

Y. Ataliru, et al., “A review on green economy and development of green roabs and highways using carbon neutral materials,” Rene Wable and Sustainable Energy Reviews, vol. 101, pp. 301-311, 2019. https://doi.org/10.1016/I. rser. 2018. 11.036 .

V. Matynshok, B. Sergio, S. Balashova, and K. Gomonov, “Influense of smart grid and renewable energy sowcces on energy efficiency: foreigu experience,” Run Journal of Economics, vol. 25 (4), pp. 583-598, 2017. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2017-25-4-583-598 .

“Planet. The Circular Carbon Ekonomy,” ARAMCO. [Electronic resource]. Available: https://www.aramco.com/en/making-a-difference/planet/the-circular-carbon-economy .

O. Khudoyarova, O. Gordienko, A. Blazhko, T. Sydoruk, and A. Ranskiy, “Desulfurization of Industrial Water-Alkaline Solutions and Receiving New Plastic Oils,” J. Ecological Engineering, vol. 21 (6), pp. 61-66, 2020.

A. Ranskiy, et al., “Integration of Technological Cycles of Industrial Waste Processing,” J. Ecological Engineering, vol. 22 (6), pp. 209-213, 2021.

S. Dimitris Achilias et al., “Resent Advances in the Chemical Recycling of Polumers (PP, PS, LDPE, HDPE, PVC, PC, Nylon, PMMA)”, Saloniki: In Tech, 2012, 406 p.

А. Г. Ершов, и В. Л. Шубников, «Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и легенды», Журнал ТБО, № 5, с. 47-52, 2014.

А. Г. Ершов, В. Л. Шубников, и Л. А. Шульц, «Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и легенды», Журнал ТБО, № 6, с. 54-60, 2014.

А. П. Ранский, и др., «Термическое обезвреживание непригодных пестицидных препаратов,» Вопросы химии и химической технологии, № 12, с. 198-205, 2008.

О. В. Гайдидей, «Комплексная переработка экологически опасных хлорсодержащих пестицидных препаратов,» дис. канд. техн. наук, спец. 21.06.01 «Экологическая безопасность», Днепропетровск, 2003, 202 с.

К. В. Лодыгин, Н. Д. Осветицкая, и Ю. А. Рахманов, «К вопросу предварительной оценки и методов снижения содержания диоксинов в отходах установок термоокислительного обезвреживания медицинских отходов,» Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент, № 1, с. 40-44, 2014.

Оценка различных методов термической переработки ТБО, [Электронный ресурс], Режим доступа: https://ztb.ru/o-tbo/lit/texnologii-otxodov/ocenka-razlichnix-metodov-termicheskoj-pererabotki-tbo .

В. А. Рыжов, А. Н. Кислицын, Е. С. Рыжова, и В. П. Короткий, «Газификация древесины – актуальное направление развития лесопромышленного комплекса России,» Научно-методический электронный журнал «Концепт», т. 20, 2014, с. 2501-2505. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-Koncept.ru/2014/54764.htm .

В. Я. Браверман, и В. В. Власюк, «Технологии утилизации твердых бытовых отходов как источник получения альтернативных энергетических ресурсов на примере Одесской области (Обзор),» Энерготехнологии и ресурсосбережение, № 1, с. 54-59, 2017.

Р. Ш. Загрутдинов, В. Н. Негуторов, Д. Г. Малыхин, П. К. Сеначин, М. С. Никишанин, и С. А. Филипченко, «Подготовка и газификация твердых бытовых отходов в двухзонных газогенераторах прямого процесса, работающих в составе мини-ТЭЦ и комплексов по производству синтетических жидких топлив,» Ползуновский вестник, № 4/3, с. 47-62, 2013.

А. Л. Лапидус, и А. Ю. Крылова, «О механизме образования жидких углеводородов из СО и Н2 на кобальтовых катализаторах,» Рос. хим. Журнал, т. ХLIV, № 1, с. 43-56, 2000.

А. А. Степачева, И. И. Мутовкина, А. В. Гавриленко, М. Г. Сульман, и Ю. В. Луговой, «Синтез Фишера-Тропша для производства углеводородов бензинового ряда,» Вестник ТвГУ. Серия «Химия», № 3, с. 90-94, 2015.

А. А. Кононенко, и М. Х. Сосна, «Особенности осуществления процесса Фищера-Тропша в радиальных реакторах,» Химические технологии и продукты, № 3-4, с. 31-34, 2019.

WTEC “Sistema paketnogo okilenija BOS,” [Electronic resource]. Available: http:// wteccanada.com .

И. А. Шарина, Л. Н. Перепечко, и А. С. Аньшаков, «Перспективы использования плазменной технологии для переработки/уничтожения техногенных отходов,» Российский экономический журнал ЭКО, № 12, с. 44-47, 2016.

Alter NRG Corp. (USA). [Electronic resource]. Available: http://www.alternrg.com .

LETAL International Inc (USA), [Electronic resource]. Available: http://www.1lennox.com .

Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, М. В. Хутько, і А. П. Ранський, «Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини, » Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 29-35, 2021.

И. В. Васильев, П. А. Капустенко, А. Ю. Перевертайленко, И. О. Илюнин, С. И. Бухкало, и О. П. Арсеньева, «Проблемы и перспективы некоторых современных технологий термической конверсии твердых бытовых отходов,» Інтегровані технології та енергозбереження, № 2, с. 91-95, 2013.

А. Ф. Малышевский, Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России. М.: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2012, 350 с.

Н. И. Пляскина, и В. Н. Харитонова, «Плазменные технологии утилизации ТБО: продвижение инноваций на рынок,» Инновации, № 12(194), с. 67-79, 2014.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 327

Опубліковано

2021-08-31

Як цитувати

[1]
Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, К. Ю. Гура, і А. П. Ранський, «ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ТА ТЕРМОХІМІЧНА КОНВЕРСІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 7–19, Серп. 2021.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>