ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННИХ ЕТАЛОНІВ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ

Автор(и)

  • М. В. Кузь Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Анотація

Розглянуто номенклатуру методів визначення нестабільності первинних та вторинних еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу. Встановлено, що оцінювання нестабільності державних еталонів за даними періодичних міжнародних звірень ефективніше, ніж оцінювання на основі дослі-джень еталона в часі, оскільки дозволяє побачити стан точності відтворення одиниці фізичної вели-чини у порівнянні з національними еталонами інших країн.

Біографія автора

М. В. Кузь, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

доцент кафедри будівництва

Посилання

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [від 11.02.98 р. № 113: у редакції від 15.06.04 р.
№ 1765-IV] // Відомості Верховної Ради України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во. — 2004. — № 37. — Ст. 449. —
С. 1434—1453.
2. Петришин І. С. Технічне забезпечення звіряння еталонів об’єму та об’ємної витрати газу / І. С. Петришин, О. Є. Се-
редюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнар. наук.-техн. журнал. — 2001. —
№ 1. — С. 49—51.
3. Петришин І. С. Методологія звіряння еталонів об’єму і об'ємної витрати газу / І. С. Петришин, О. Є. Середюк //
Транспортування, контроль якості та облік енергоносіїв : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., м. Львів, 26—29 листопа-
да 1997 р. — Львів, 1998. — С. 206—212.
4. ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей : ДСТУ ГОСТ 8.381:2008. — [Чинний від 2008-10-01]. — М. :
Изд-во стандартов, — 10 с. — (Національний стандарт України).
5. Метрологія. Державний спеціальний еталон одиниці об’єму і об’ємної витрати газу. Програма і методика держав-
ної метрологічної атестації: МДУ. — [Чинний від 2004-04-16]. — Івано-Франківськ : ДП «Івано-Франківськстандарт-
метрологія», 2004. — 16 с. — (Нормативний документ Держспоживстандарту України: Методика).
6. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу : ДСТУ 3383:
2007. — [Чинний від 2007-07-01; на заміну ДСТУ 3383-96]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, 9 с. —
(Національний стандарт України).
7. Проект КООМЕТ № 219/Sk-00/А. Окончательный отчет уровень А. Международные сличения в области расхода и
объема газа «Обеспечение сличения испытательных установок для поверки мембранных бытовых газосчетчиков в диа-
пазоне расхода (0,12—10) м3·ч-1».
8. Проект КООМЕТ № 219/Sk-00/В. Окончательный отчет уровень В. Международные сличения в области расхода и
объема газа «Обеспечение сличения испытательных установок для поверки промышленных газосчетчиков в диапазоне
расхода (100—1000) м3
/ч».
9. Cox M. G. Evaluation of key comparison data / M. G. Cox // Metrologia. — 2002. — № 39. — Р. 589—595.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 102

Як цитувати

[1]
М. В. Кузь, «ВИЗНАЧЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННИХ ЕТАЛОНІВ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 26–31, Квіт. 2013.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.