ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

  • О. Д. Панкевич Вінницький національний технічний університет
  • С. Д. Штовба Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: нечіткі моделі, діагностика, база знань, нечітка логіка, настройка, будівельні конструкції

Анотація

Виконано огляд нечітких діагностичних моделей, які застосовуються у будівництві та експлуатації будинків та споруд. Застосування нечітких баз знань дозволяє за відсутності аналітичних залежностей між параметрами стану та діагностичними рішеннями побудувати адекватні математичні моделі на основі досвіду експертів та експериментальних даних.

Біографії авторів

О. Д. Панкевич, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри теплогазопостачання
С. Д. Штовба, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Zadeh L. Fuzzy Sets / L. Zadeh // Information and Control. — 1965. — № 8. — P. 338—353.
2. Zimmerman H.-J. Fuzzy Set Theory and Its Applications. 3rd ed. / H.-J. Zimmerman. — Kluwer Academic Publishers, 1996. — 435 p.
3. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия — Телеком, 2007. — 288 с.
4. Фу К. С. Применение нечетких множеств для оценки устойчивости строительных конструкций при землетрясениях / К. С. Фу, М. Исидзука, Д. Т. Яо // кн. «Нечеткие множества и теория возможностей: последние достижения» / под ред. Ягера Р. Р. — М. : Энергоатомиздат. — 1986. — С. 312—332.
5. Ротштейн А. П. Принципы диагностики строительных конструкций на базе нечеткой логики / А. П. Ротштейн,
О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. — 2000. — Вип. 1. «Будівельні конструкції. Будівлі та споруди». — С. 150—153.
6. Панкевич О. Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань : моног. /
О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. — 108 с.
7. Соколов В. А. Диагностика технического состояния конструкций зданий и сооружений с использованием методов теории нечетких множеств / В. А. Соколов // Инженерно-строительный журнал. — 2010. — № 5. — C. 31—37.
8. Моргун А. С. Ідентифікація несучої здатності паль методами нечіткої логіки й методом граничних елементів /
А. С. Моргун, Д. І. Катєльников, І. А. Моргун [Електронний ресурс] // Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 2 — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008-2/2008-2.files/uk/08masmbe_uk.pdf .
9. Приходько Т. А. Оценка технического состояния элементов в рамках автоматизированной системы управления мостами / Т. А. Приходько // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. — 2004. — Вип. 69 / Сучасні проблеми проек-тування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення. — С. 205—210.
10. Carreño M. Neuro-Fuzzy Assessment of Building Damage and Safety After an Earthquake / M. Carreño, O. Cardona, A. Barbat // In «Intelligent Computational Paradigms in Earthquake Engineering» Eds. : Lagaros N., Tsompanakis Y. Pennsylvania (USA) : Idea Group Inc. — 2007. — P. 123—157.
11. Попов Н. Н. Техническая диагностика — основа реконструкции зданий и сооружений / Н. Н. Попов,
В. А. Меняйло // Реконструкція житла. — 2000. — Вип. 1. — С. 50—56.
12. Абдрахманов Н. Х. Оценка уровня риска в системе мониторинга и управления рисками объектов нефтегазовой отрасли / Н. Х. Абдрахманов, Р. А. Шайбаков, Р. А. Байбурин // Нефтегазовое дело. — 2008. — № 2. — С. 123—127.
13. Мельчаков А. П. Применение методов теории нечетких множеств к оценке конструктивной безопасности строя-щихся зданий и сооружений / А. П. Мельчаков, А. A. Смирнов // Известия Челябинского центра Уральського отделения РАО. — 1999. — № 1. — С. 111—120.
14. Мельчаков А. П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строительных объектов. (Теория, методики и инженерные приложения) : учеб. пос. / А. П. Мельчаков. — Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2006. — 49 с.
15. Уткин В. С. Определение остаточной несущей способности и надежности металлической балки / В. С. Уткин,
О. С. Плотникова // Металеві конструкції. — 2006. — № 1. — C. 13—19.
16. Кострюков В. П. Разработка базы знаний экспертной системы оценки диагностики сооружений. /
В. П. Кострюков, Е. В. Кохан // Вісник Східноукраїнського національного університету iм. В. Даля. — 2008. — № 1. — C. 88—93.
17. Кулик Г. О. О построении диагностических моделей строительных конструкций / Г. О. Кулик // Теоретичні основи будівництва. Збірник наукових праць. — 2008. — № 16. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Tob/2008_16/Stati/32-Kulik.pdf
18. Югов А. М. Оцінка недосконалостей будівельних металевих конструкцій на основі теорії нечітких множин. /
А. М. Югов // Металеві конструкції. — 2008. — № 1. — С. 43—51.
19. Панкевич О. Д. Диагностика причин трещин строительных конструкций на основе мягких вычислений /
О. Д. Панкевич, С. Д. Штовба, Д. П. Штовба // Автомобільні дороги і дорожне будівництво. — 2004. — Вип. 69 / Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення. — С. 179—184.
20. Штовба С. Д. Обеспечение точности и прозрачности нечеткой модели Мамдани при обучении по эксперимента-льным данным / С. Д. Штовба // Проблемы управления и информатики. — 2007. — № 4. — С. 102—114.
21. Панкевич О. Д. Определение причин появления трещин кирпичных конструкций на основе нечетких баз знаний / О. Д. Панкевич, И. В. Маевская // Известия вузов : Строительство. — 2002. — № 1—2. — С. 4—8.
Переглядів анотації: 104 Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Д. Панкевич і С. Д. Штовба, ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 32-36, Лис 2010.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)