АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ХЛОРВМІСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и)

  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет
  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Євсєєва Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

непридатні хлорвмісні пестицидні препарати, захоронення відходів, термічні методи, рідкофазне окиснення, реагентна переробка

Анотація

Розглянуто найпоширеніші методи знешкодження непридатних пестицидних препаратів: захоронення, термічні методи, рідкофазне окиснення та реагентні методи. Утилізація непридатних пестицидних препаратів реагентними методами дозволяє зменшити екологічне навантаження на довкілля та отримати вторинні товарні продукти, які можна ефективно повторно використовувати в різних галузях промисловості.

Біографії авторів

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

старший викладач

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри

М. В. Євсєєва, Вінницький національний технічний університет

доцент

Посилання

1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/annual/report2009.htm/.
2. Цигульова О. М. Проблема пестицидів в Україні / О. М. Цигульова, В. С. Толмачова, О. М. Ковтун // Роль освіти, просвіти та поінформування при вирішенні проблеми небезпечних відходів та непридатних пестицидів в Україні : Міжна-родн. круглий стіл, лют. 2007 р. : збірник матеріалів. — К., 2007. — С. 95—118.
3. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности / [И. В. Глу-ховский, В. В. Глуховский, В. М. Овруцкий и др.]. — К. : ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. — 100 с.
4. Україна. Закони. Про відходи / Відомості Верховної Ради. — 1998. — № 36—37. — 242 с.
5. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я на-селення : ДСанПіН 2.2.7.029-99 / Мін-во охорони здоров’я України. — Офіц. вид. — К. : Мін-во охорони здоров’я Укра-їни, 1999. — 44 с. — (Нормативний документ Мін-ва охорони здоров’я України. Правила, норми).
6. Пат. 66602 А Україна, МПК6. Спосіб переведення рідких пестицидів у твердий стан та адсорбент для переведення рідких пестицидів у твердий стан / Є. М. Шевченко, В. М. Легеза, В. А. Ковальов, В. М. Зубко ; заявник і власник патенту Приватне мале науково-впроваджувальне інноваційне підприємство «Струм». — № 2003087283 ; заявл. 01.08.03; опубл. 17.05.04, Бюл. № 5.
7. Пат. 72704 А Україна, МПК6. Спосіб омонолічування рідких пестицидів / [Є. М. Шевченко, В. А. Ковальов,
В. М. Легеза, В. О. Грицик, В. М. Зубко] ; заявник і власник патенту Приватне мале науково-впроваджувальне інноваційне підприємство «Струм». — № 20031211030 ; заявл. 04.12.03; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.
8. Пат. 5409 Україна, МПК7 В09В 3/00. Спосіб нейтралізації токсичних пестицидів / А. В. Анциферов, М. М. Кисельов, В. Ф. Філатов ; заявник і власник патенту Укр. держ. науково-дослід. ін-т гірничої геології, геомеханіки та марк-шейдерської справи. — № 20040503726 ; заявл. 18.05.04 ; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.
9. Пат. 38131 Україна, МПК6 G21F 5/00. Бетонополімерний контейнер для зберігання, транспортування та захоронення екологічно шкідливих відходів / А. І. Левченко, Ю. О. Тишкевич, С. Ю. Сидорова, В. П. Корецький; заявник і власник патенту Ін-т гідротехніки і меліорації Укр. академії аграрних наук. — № 2000063140 ; заявл. 01.06.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.
10. Пат. 61864 А Україна, МПК6 G21F 5/00. Контейнер транспортно-захисний для твердих екологічно небезпечних та токсичних відходів / В. Т. Патюта ; заявник і власник патенту ВАТ «Березанський завод залізобетонних виробів». —
№ 2003098673 ; заявл. 23.09.03 ; опубл. 17.11.03, Бюл. № 11.
11. Пат. 23401 А Україна, МПК6 G21F 5/00. Контейнер для зберігання екологічнонебезпечних речовин та радіоакти-вних відходів низької та середньої активності / В. В. Вагін, Б. Г. Колтунов, А. Т. Косяк, Федоров В. Я., Г. Д. Плешивенко, А. В. Бойко, О. К. Авдєєв, В. М. Коваленко, Д. О. Курило, М. І. Старінець ; заявник і власник патенту Держ. наук.-досл. проектно-констр. та технол. ін-т механізації праці у чорній металургії (НДІ «Чорметмеханізація»), Криворізький центральний рудоремонтний завод. — № 95031365 ; заяв. 28.03.95 ; опубл. 02.06.1998, Бюл. № 0.
12. Пат. 65649 Україна, МПК6 G21F 5/005. Контейнер транспортно-захисний для екологічно небезпечних та токсичних відходів / І. В. Глуховський, В. В. Глуховський, В. А. Свідерський; заявник і власник патенту Приватне мале науково-впроваджувальне інноваційне підприємство «Струм». — № 2001075306 ; заявл. 25.07.01; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.
13. Пат. 80944 Україна, МПК6 G21F 5/00, B65D 6/16. Контейнер для захоронення токсичних, хімічно активних і ра-діоактивних відходів / В. К. Гарник, Л. П. Зайцев, І. І. Шипко; заявник і власник патенту ВАТ Проектно-технологічний ін-т «Укроргводбуд». — № 2004021000 ; заявл. 11.02.04 ; опубл. 26.11.07, Бюл. № 19.
14. Пат. 2529 Україна, МПК6 B65D 85/00. Контейнер для збереження токсичних хімічних відходів / Ю. С. Алексєєв, Є. О. Джур, М. К. Кабардін, Ю. О. Крикун, Л. Д. Кучма, М. М. Межуєв, В. І. Ткаченко, В. В. Удод, М. О. Якушкін ; заявник і власник патенту Ю. С. Алексєєв, Є. О. Джур, М. К. Кабардін, Ю. О. Крикун, Л. Д. Кучма, М. М. Межуєв,
В. І. Ткаченко, В. В. Удод, М. О. Якушкін — № 2001129067 ; заявл. 26.12.2001 ; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.
15. Забезпечення екологічно-безпечного зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин шляхом контейнеризації: аналіз практичних результатів та подальші перспективи / [І. В. Глуховський,
В. А. Свідерський, В. В. Глуховський, Т. С. Дашкова] // Актуальні токсикологічні та санітарно-епідеміологічні аспекти поводження з відходами : науково-практична конференц. 17—18 вересня 2003 р. : тези допов. — К., 2003. — С. 429—431.
16. Бернадинер М. Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов / М. Н. Бернадинер,
А. П. Шурыгин. — М. : Химия, 1990. — 304 с. — ISBN 5-7245-0531-2.
17. Занавескин Н. Л. Окислительные методы переработки и детоксикации хлорорганических отходов. Курс на ресур-сосбережение и экологическую безопасность / Л. Н. Занавескин, О. А. Конорев, В. Л. Аверьянов // Химическая промыш-ленность. — 2002. — № 2. — C. 3—19.
18. Термическое обезвреживание непригодных пестицидных препаратов / А. П. Ранский, М. В. Герасименко,
В. И. Ильченко [и др.] // Вопросы химии и хим. технологии. — 2008. — № 2. — С. 198—205.
19. Пат. 2119125 Российская Федерация, МПК6 F23G 7/04. Способ сжигания хлорорганических отходов / А. В. Дер-новский, Е. А. Самсиков, Э. Ф. Вайнштейн, В. П. Хаустов, Б. Ф. Чернобривец, Л. С. Скурыгин, А. В. Подлесных ; заяви-тель и патентообладатель ООО Научно-производств. предприятие «Экоспектр». — № 97107882/03 ; заявл. 13.05.1997 ; опубл. 20.09.1998.
20. Пат. 59465 Україна, МПК7 F23G 5/00. Спосіб знищення твердих відходів / В. Л. Бернштейн, І. П. Крайнов; заявник і власник патенту Тов. з обмеженою відповідальністю Науково-консалтингова група «Екологія» — № 2001053065 ; заявл. 04.05.01 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9.
21. А. с. 1768875 А1 СССР, МКИ5 F23G 7/00. Способ уничтожения токсичных веществ / Б. И. Но, Ю. Л. Зотов,
А. А. Озеров, Е. В. Шишкин. — № 4921290/33 ; заявл. 21.01.91 ; опубл. 15.10.92, Бюл. № 38.
22. Пат. 27700 Україна, МПК6 В09В 3/00, С04В 7/44. Спосіб спалювання відходів будь-якого походження, що містять токсичні речовини, і продукт випалу / Піша Філіп, FR; заявник і власник патенту Піша Філіп, FR. — № 93003310, 28.10.1993 ; заявл. 02.04.91 ; опубл. 16.10.00, Бюл. № 5.
23. Пат. 2079052 Российская Федерация, МПК6 F23G 7/00. Способ уничтожения токсичных органических веществ / С. С. Юфит, В. П. Грудинин, А. В. Грудинин; заявитель и патентообладатель Юфит С. С., Грудинин В. П.,
Грудинин А. В. — № 94035500/03 ; заявл. 23.09.1994 ; опубл. 10.05.1997.
24. Пат. 12783 Україна, МПК6 В09В 3/00, F23G 7/00. Установка для знешкодження пестицидів та отрутохімікатів і подібних до них хімічних речовин / В. С. Бондаренко ; заявник і власник патенту Бондаренко В. С. — № u200512612 ; заявл. 27.12.05 ; опубл. 30.01.06, Бюл. № 2.
25. Пат. 2198024 Российская Федерация, МПК B01J 8/18, A62D 3/00. Установка для обезвреживания органических отходов / Ю. В. Островский, Г. М. Заборцев, З. Р. Исмагилов, М. А. Керженцев; заявитель и патентообладатель Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. — № 2001111717/12 ; заявл. 26.04.2001 ; опубл. 10.02.2003.
26. Ликвидация непригодных пестицидов / И. П. Крайнов, И. А. Боровой, В. М. Скоробогатов [и др.] // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 1999. — № 2. — С. 47—54.
27. Пат. 84320 Україна, МПК6 В09В 3/00, F23G 7/00. Спосіб термічного знешкодження отрутохімікатів / А. З. Ри-жавський, О. І. Ровенський, О. Ю. Пірогов, Є. В. Кухтік, А. В. Зимогляд; заявник і власник патенту Укр. держ. науково-технічн. центр з технології та обладнання, обробки, захисту навколишнього середовища та використання вторинних ресур-сів для металургії та машинобудування «Енергосталь». — № а200609770 ; заявл. 12.09.06 ; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19.
28. Пат. 85487 Україна, МПК9 В09В 3/00, F23G 7/00. Установка для термічного знешкодження отрутохімікатів /
Д. В. Сталінський, В. І. Кукліч, Е. А. Михайлевич, В. П. Моісеєнко, О. Ю. Пірогов ; заявник і власник патенту Укр. держ. науково-технічн. центр з технології та обладнання, обробки, захисту навкол. середов. та використ. вторин. ресурсів для металургії та машинобудування «Енергосталь». — № а200710660 ; заявл. 27.09.07 ; опубл. 26.01.09, Бюл. № 2.
29. Пат. 16042 Україна, МПК6 F23G 7/00. Плавильна піч для знешкодження токсичних речовин / В. М. Олабін,
О. Б. Максимук, В. В. Четвериков ; заявник і власник патенту Ін-т газу НАН України, ВАТ Завод «Ленінська кузня», ТОВ «Профісор» – № а200601625 ; заявл. 16.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.
30. Пат. 68883 А Україна, МПК7 В09В 3/00. Спосіб знищення високотоксичних відходів / Р. В. Гаврилов,
В. В. Гладкий, О. П. Безкорисний, В. О. Постнікова ; заявник і власник патенту Спец. конструкторсько-тех¬нологічне бюро з кріогенної техніки фізико-технічн. ін-ту низьких температур НАН України. — № 20031110296 ; заявл. 12.11.03 ; опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.
31. Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів / В. Г. Петрук, О. Г. Яворська,
А. П. Ранський [та ін.] — Універсум–Вінниця, 2006. — 254 с. — ISBN 966-641-167-9.
32. Плазмохимическое обезвреживание токсичных органических отходов и спектроскопическая диагностика процесса / Я. И. Вайсман, В. Г. Халтурин, В. Н. Коротаев [и др.] // Журнал прикладной химии. — 1999. — Т. 72, № 11. —
С. 1863—1866.
33. Установка утилизации препаративных форм некондиционных пестицидов / [Н. Н. Буков, В. Т. Панюшкин,
В. Д. Надыкта, В. Д. Стрелков] // Наука и образование для целей безопасности : 5-я междунар. конф., 6—9 октября, 2008 : тезисы докл. — Пущино, 2008. — С. 15—19.
34. Термическая конверсия ядохимикатов / В. Г. Халтурин, В. Ю. Петров, В. В. Карманов [и др.] // Экология и про-мышленность России. — 2002. — декабрь. — С. 34—35.
35. Волгина Т. Н. Современные методы обезвреживания некондиционных пестицидов / Т. Н. Волгина, В. Т. Новиков, Д. В. Регузов // Ползуновский весник. — 2010. — № 3. — С. 166 — 170.
36. Шевченко М. А. Очистка природных и сточных вод от пестицидов / М. А. Шевченко, П. Н. Таран, В. В. Гончарук. — Л. : Химия, 1989. — 184 с. — ISBN 5-7245-0325-5.
37. Фотоокисление пестицидов озоном и пероксидом водорода при подготовке питьевой воды / В. В. Гончарук,
В. Ф. Вакуленко, О. А. Самсони-Тодоров [и др.] // Химия и технология воды. — 1995. — Т. 17, № 4. — С. 397—410.
38. Соболева Н. М. Гетерогенный фотокатализ в процессах обработки воды / Н. М. Соболева, А. А. Носонович,
В. В. Гончарук // Химия и технология воды. — 2007. — Т. 29, № 2. — С. 125—159.
39. Аванесов А. В. Открытые источники УФ-излучения для поддержания фотокаталитических процессов очистки воды и воздуха / А. В. Аванесов, А. Т. Рахимов, В. Б. Саенко // Фундаментальные исследования. — 2009. — № 1 — 11 с.
40. Bringmann J. Mediated electrochemical oxidation for total degradation of HCH and other pesticides / J. Bringmann,
U. Galla, H. Schmieder // 5th International HCH and pesticides forum, 25—27 june 1998 : forum book. — Bilbao, 1998. —
P. 179—184.
41. Ивасенко В. Л. Новый процесс жидкофазной деструкции некондиционных пестицидов феноксильного ряда /
В. Л. Ивасенко, О. С. Кукурина // Инженерная экология. — 2000. — № 2. — С. 17—23.
42. Ивасенко В. Л. Новый процесс жидкофазного обезвреживания некондиционных пестицидов металлоорганического ряда / В. Л. Ивасенко, В. Е. Катюхин, Т. Н. Волгина // Химия и химическая технология. — 2000. — Т. 43, № 3. —
С. 397—410.
43. Волгина Т. Н. Влияние технологических параметров на процесс жидкофазного электрохимического окисления пестицидов / Т. Н. Волгина, В. Т. Новиков // Химия в интересах устойчивого развития. — 2007. — Т. 15, № 3. —
С. 329—331.
44. Ранский А. П. Комплексный подход к переработке и утилизации отходов различных промышленных предприятий / А. П. Ранский // Металлургическая и горнодобывающая промышленность. — 1999. — № 2. — С. 95—97.
45. Balayan A. The condition of scientific developments and technical decisions on utilization and regeneration of pesticides unfit for purpose-oriented usage on the territory of Ukraine / A. Balayan, O. Gaydidey, A. Ransky // 5th International HCH and pesticides forum, 25—27 june 1998 : forum book. — Bilbao, 1998. — P. 292—297.
46. Реагентні методи переробки непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів / [А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, С. П. Прокопчук, І. В. Васильківський] // ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів, 23—26 вересня 2009 р. : збірник наукових статей. — Вінниця, 2009. — С. 79—83.
47. Ранський А. П. Хлорвмісні органічні пестицидні препарати як об'єкти реагентного знешкодження / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 5. — С. 20—25.
48. Побирченко О. В. Ингибиторы питтинговой коррозии для газового конденсата / О. В. Побирченко, А. П. Ранский, И. Г. Плошенко // Вопросы химии и хим. технологии. — 1998. — № 1. — С. 11—12.
49. Пат. 52311А Україна, МПК6 С23С 22/02. Спосіб фінішної обробки металевих поверхонь деталей машин та меха-нізмів / І. Г. Плошенко, О. А. Митрохин, А. П. Ранський, О. В. Гайдідей, О. Г. Панасюк ; заявник і власник патенту
УДХТУ. — № 2002042740 ; заяв. 05.04.02 ; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.
50. Пат. 22286А Україна, МПК6 С10М 105/00. Мастильна композиція / І. Г. Плошенко, О. В. Побірченко,
А. П. Ранський, О. Б. Моносов, О. Г. Панасюк ; заявник і власник патенту УДХТУ. — № 97052474 ; заяв. 28.05.97 ;
опубл. 03.02.98, Бюл. № 3.
51. Пат. 47065 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних α-арил-(гетарил)оцтової кислоти / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, Н. С. Звуздецька; заявник і власник патенту ВНТУ. —
№ u200909021 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 11.01.10, Бюл. № 1.
52. Пат. 48144 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних алкілкарбонових кислот / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва; заявник і власник патенту ВНТУ. —
№ u200909019 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.
53. Пат. 48145 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних арилкарбонових кислот / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, С. П. Прокопчук ; заявник і власник патенту ВНТУ. —
№ u200909020 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.
54. Пат. 48146 Україна, МПК9 В09В 3/00. Спосіб переробки пестицидних препаратів на основі похідних хлорвмісних піридилкарбонових кислот / А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, О. В. Резніченко, С. В. Пелішенко; заявник і власник патенту ВНТУ. — № u200909023 ; заяв. 31.08.09 ; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.
55. Утилізація хлорвмісних пестицидних препаратів / [А. П. Ранський, О. А. Гордієнко, М. В. Євсєєва, Т. М. Авдієнко] // Вопросы химии и хим. технологии. — 2010. — № 6. — С. 121—124.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 369

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, і М. В. Євсєєва, «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ХЛОРВМІСНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 37–43, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>