РІСТ РЕГУЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(ІІ) З ДЕЯКИМИ ТІОАМІДАМИ

Автор(и)

  • Н. О. Діденко Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • А. П. Ранський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

ріст регулювальна активність, тіоаміди, координаційні сполуки купруму(ІІ

Анотація

Досліджена ріст регулювальна активність координаційних сполук купруму(ІІ) з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами на деяких сільськогосподарських культурах (пшениці, кукурудзі, соняшнику та салату). Як потенційні стимулятори росту рослин досліджені координаційні сполуки купруму(ІІ) з депротонованими лігандами на основі ароматичного (N-p-анізілтіобензаміду) та гетероциклічного (N-фенілпіридин-2-карботіоаміду) тіоамідів. У дослідах як еталон використано індоліл-3-оцтову кислоту, яка застосовується як регулятор росту рослин. Для порівняння ріст регулювальної активності чистих тіоамідів з відповідними координаційними сполуками був досліджений п-толуїдид тіобензойної кислоти. Контрольні зразки препаратами не оброблялись.

Ріст регулювальну активність встановлювали за схожістю насіння, збільшенню маси проростків, за довжиною 2-го міжвузля та приростом сирої вегетативної маси деяких сільськогосподарських рослин. Лабораторна схожість насіння пшениці, кукурудзи, соняшнику та салату підвищилась у порівнянні з контрольним зразком у 1,10...1,47 рази, з еталоном — у 1,08...1,38 рази та з тіоамідом — у 1,02...1,11 рази. Визначено, що оптимальною концентрацією, за якої зафіксовані кращі показники ріст регулювальної дії досліджених сполук на насіння і проростки пшениці, кукурудзи, соняшника та салату, є концентрація 10 мг/л.

В тепличних умовах вивчено дію досліджених сполук на довжину другого міжвузля проростків та збільшення сирої вегетативної маси паростків квасолі після їх обробки препаратами в дозі 4 мг/ємність (5 кг/га) і 0,025 мг/ємність (0,031 кг/га). За отриманими результатами встановлено оптимальну дозу препаратів — 0,031 кг/га. Обробка паростків квасолі препаратами у дозі 4 мг/ємність (5 кг/га) у порівнянні з контролем практично не вплинула на масу сирої вегетативної маси, що виросла після обробки, і привела до зменшення довжини другого міжвузля проростків в усіх випадках.

Зроблено висновок, що досліджені координаційні сполуки купруму(ІІ) з депротонованими лігандами на основі ароматичних і гетероциклічних тіоамідів мають добре виражену ріст регулювальну дію і можуть бути рекомендовані для розширених досліджень їх біологічної активності.

Біографії авторів

Н. О. Діденко, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

канд. хім. наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії

А. П. Ранський, Вінницький національний технічний університет

д-р. хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технологі]

Посилання

W. V. Curran, R. A. Leese, H. Jarolmen, and D. B. Borders, “Antimicrobial sulfonamide derivatives of lipopeptide de antibiotics,” U. S. Patent 67501999, МКИ7 А61К 38/12, С01К 7/56. № 09/90 4756, 15.06.2004.

M. S. South, D. E. Jones, and M. L. Rueppel, ”Substituted polycyclis aryl and heteroaryl uracils as antiocoagulative agents,” U. S. Patent 6716838, МКИ7 С07D 239/54, С07D 413/12. № 09/979542, 06.04.2004.

Koya Keizo, Sun Lijun, Chen Shoujun, and Tatsuta Noriaki, “Taxol enhancor compounds,” U. S. Patent 6762204, МКИ7 А61К 31/16, С07С 241/00. № 10/193639, 13.07.2004.

B. Alig and A. Bertsch, “Производные 3-тиокарбамоил пиразола, имеющие пестицидную активность,” EПВ 994904А1, МКИ6 С07D 403/04, C07D 231/38, A01N 43/56, C07D 231/44. № 01822731.0, 22.09.1999.

C. Вrachotte, “Изоксазолы в качестве гербицидов,” EПВ 0418175А2 МКИ5 С07D 261/08, C07D 49/84, A01N 43/80. № 105/401, 20.03.1991.

G. P Lahn, B. J Myers, Th. P Selby, and Th. M. Stevenson, “Insecticidal anthranilamides,” U. S. Patent 6747047, МКИ7 C07D 213/82, A01N 43/56. № 10/220450, 08.06.2004.

Hiroshi Sakagychi, “Amide compounds and use there of,” U. S. Patent 6762321, МКИ7 C07C 233/05, A01N 37/18. № 10/311013, 13.07.2004.

Н. О. Діденко, та А. П. Ранський, «Синтез, будова та біологічна активність комплексів кобальту(ІІ), (ІІІ),» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, c. 182-188, 2012.

А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, та Н. О. Діденко, «Біологічна активність координаційних сполук Со(ІІ)/Со(ІІІ), Сu(ІІ)/Cu(ІІІ) з S, N, O-лігандним оточенням,» на ІІ Всеукр. з’їзді екологів з міжнародною участю, Екологія-2009, Вінниця, с. 393-397, 2009.

П. Дюга, и К Пенни, Биоорганическая химия. М., Мир, 1983, с. 343-396.

Е. Е. Крисс, И. И. Волченскова, и А. Н. Григорьева, Координационные соединения в медицине. К., Наукова думка, 1986, 215 с.

А. Б. Акбаров, и В. Х. Темиходжаев, Проблемы современной бионеорганической химии. Новосибирск, Наука, 1986, с. 10-16.

A. R Amundsen, J. Whelan, and B. Bosnich, “Biological analogues on the nature of binding sites of copper-containing proteins,” Journal of the American Chemical Society, vol. 99, p. 6730-6739, 1977.

А. И. Ураев, и др., «Новые азометановые хелаты с N, S (Se)-лигандным окружением, моделирующие активные центры непорфириновых металлопротеинов,» Доклады РАН, № 2, Т. 356, 1997, с. 212-215.

А. И. Ураев, и др., «Биометические металл-хелаты меди (II) c N, S, (O, Se)-лигандным окружением — новые синтетические модели активных центров медьсодержащих протеинов,» Координационная химия, № 1, Т. 25, с. 79-80, 1999.

А. И. Ураев, и др., «Синтез, строение и спектральные свойства биометических азометиновых металл-хелатов с хромофорами CuN2S2, CuN2O2 и CuN2Se2. Кристаллическая структура бис[4-(бензил)альдимино-3-метил-1-фенил-5-пиразолтиолато]меди(II),» Известия РАН. Серия химическая, № 11, с. 1891-1896, 2000.

Р. Малкин, Неорганическая биохимия. М., Мир, Т. 2, 1978, с. 94-112.

О. И. Фрицкий, «Полиядерные координационные соединения переходных металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании активных центров металлоферментов,» автореф. дис. д-ра хим. наук., Киев, Украина, 2003.

А. П. Ранський, «Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами,» дис. д-ра хім. наук, Дніпропетровськ, Україна, 2003.

Н. О. Діденко, «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення,» дис. канд. хім. наук., Вінниця, Україна, 2017.

В. И. Мартыненко, и др., Пестициды: справочник. М.: Агропромиздат, 1992, 368 с.

А. П. Ранський, Н. О. Діденко, та О. А. Гордієнко, «Застосування п-толуїдиду тіобензойної кислоти як стимулятора росту сільськогосподарських рослин,» Патент України 93606, МПК A01N 37/18, А01P 21/00. № u201404285, 10.10.2014.

А. П. Ранський, Н. О. Діденко, та Т. І. Панченко, «Біс(N-p-анізидато тіобензойної кислоти)купруму (ІІ), який проявляє властивості стимулятора росту сільськогосподарських рослин,» Патент України 93609, МПК6 A01N 37/18. № u201404294, 10.10.2014.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 198

Опубліковано

2018-08-31

Як цитувати

[1]
Н. О. Діденко і А. П. Ранський, «РІСТ РЕГУЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(ІІ) З ДЕЯКИМИ ТІОАМІДАМИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 28–35, Серп. 2018.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>