ДИНАМIКА ПОШИРЕНОСТІ МЕТОДIВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЄС

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Краєвський Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: динаміка, поширеність, методи поводження, тверді побутові відходи, регресійний аналіз

Анотація

Визначення регресійних залежностей, що описують динаміку поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами, є актуальною науково-технічною задачею як однією зі складових для вирішення проблеми створення науково-технічних основ проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів. Метою дослідження є визначення регресійних залежностей, що описують динаміку поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами. Серед основних методів поводження з твердими побутовими відходами розглянуто такі: захоронення, спалювання, переробка, компостування. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором раціонального виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", захищеної свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватні регресійні залежності, що описують динаміку поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами та дозволяють прогнозувати поширеність таких методів поводження з відходами як захоронення, спалювання, переробки, компостування. Побудовано графічні залежності, що описують динаміку поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами та дозволяють наочно проілюструвати цю динаміку та показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що поширеність захоронення твердих побутових відходів спадає лінійно, спалювання ― зростає гіперболічно, переробка та компостування ― зростає лінійно. При цьому найінтенсивніше зростає поширеність спалювання твердих побутових відходів. Спрогнозовано таку поширеність методів поводження з твердими побутовими відходами в ЄС у 2021 році: захоронення ― 14,15 %, спалювання ― 40,32 %, переробка ― 34,19 %, компостування ― 19,74 %.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

В. О. Краєвський, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Л. Л. Березюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

старший лаборант кафедри географії

Посилання

В. П. Ковальський, «Передумови активації золи-винесення відходами глиноземного виробництва,» на VIII Міжнародній науково-практичній конференції Наука і освіта, 2005, с. 31-32.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, Т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

О. В. Березюк, «Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, науково-технічний збірник, № 2 (7), с. 88-91, 2009.

O. Berezyuk, and V. Savulyak, “Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart,” Technical Sciences, no. 20 (3), p. 259-273, 2017.

Кабінет Міністрів України (2004, Берез. 4). Постанова № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами.» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF .

А. Ю. Масленников, «Характеристика твердых бытовых отходов,» Отраслевой портал. Вторичное сырье. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:рс//www.recyclers.ru .

Т. А. Орлова, «Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами,» Містобудування та територіальне планування, наук.-техн. збірник, вип. 25, с. 167-181, 2006.

Верховна Рада України. (2015, Лист. 30). Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page .

Н. Ю. Павлюк, «Перспективи використання ТПВ для генерації теплової енергії в Україні», на ХХVІ Міжнародній конференції «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики», 20-24 вересня 2016 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://engecology.com/wp-content/uploads/2015/08/19-pavljuk_tpv-v-teplo_odesa_2016.pdf .

О. В. Березюк, «Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, науково-технічний збірник, № 2(10), с. 64-66, 2011.

О. В. Березюк, і Л. Л. Березюк, «Моделювання поширеності компостування як методу поводження з твердими побутовими відходами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 33-38, 2016.

О. В. Березюк, «Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 65-68, 2014.

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Регресія кількості сміттєспалювальних заводів,» Сборник научных трудов SWorld, вып. 1 (38), том 2, с. 63-66, 2015.

R. N. Shpakova, “Study of the Dependency Between the Gross Regional Product and the Production and Consumer Waste Generation Levels,” in Solovev D. (eds) Smart Technologies and Innovations in Design for Control of Technological Processes and Objects: Economy and Production. FarEastСon 2018. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 139, pp. 34-41, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18553-4_5 .

О. В. Березюк, «Динаміка питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС,» на науковому симпозіумі «Перспективні досягнення сучасних вчених», 19-20 вересня 2017 р., 5 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sworld.education/index.php/ru/c217-1/29390-%D1%81217-019 .

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, науково-технічний збірник, № 2 (23), с. 128-132, 2017.

І. В. Хом’юк, В. В. Хом’юк, і В. О. Краєвський, Теорія ймовірностей та математична статистика, навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2009, 189 с.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz",» Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

Переглядів анотації: 218 Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2020-02-27
Як цитувати
[1]
О. Березюк, В. Краєвський, і Л. Березюк, ДИНАМIКА ПОШИРЕНОСТІ МЕТОДIВ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЄС, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 104-109, Лют 2020.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>