МОДЕЛЮВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «PlanExp»

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сміттєвоз, тверді побутові відходи, компресійна характеристика, планування експерименту, комп'ютерна програма

Анотація

Показано можливості розробленої та зареєстрованої комп'ютерної програми «PlanExp» для обробки результатів планування багатофакторного експерименту. Отримано, необхідну для розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами, математичну модель компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Hamer G. Solid waste treatment and disposal: effects on public health and environmental safety / G. Hamer // Biotechnology Advances. — Elsevier, 2003. — Vol. 22, No. 1—2. — P. 71—79.
2. Impact assessment of contamination pattern of solid waste dumpsites soil : a comparative study of bauchi metropolis / D. S. Buteh, I. Y. Chindo, E. O. Ekanem, E. M. Williams // World Journal of Analytical Chemistry. — 2013. — Vol. 1, No. 4. — P. 59—62.
3. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : науково-теоретичний збірник. — К. : КНУБА, 2006. — Вип. 25. — С. 167—181.
4. Березюк О. В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 5. — С. 65—68.
5. Кориневская В. Ю. Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды / В. Ю. Кориневская, Т. П. Шанина // Вісник Одеського державного екологічного університету. — 2011. — Вип. 11. — С. 27—34.
6. Годовська Т. Б. Критерії індикаторів впливу на агроекосистеми полігону твердих побутових відходів м. Житомир / Т. Б. Годовська, В. П. Фещенко // Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. — 2011. — № 1 (28), Т. 1. — С. 400—407.
7. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від рівня доходів населення / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 24—26.
8. Патент України № 42145 U, МПК(2009) B 65 F 3/00. Гідропривод ущільнюючої плити сміттєвоза / Березюк О. В.; власник патенту Вінницький національний технічний університет. — 200900495; Заявл. 23.01.2009. Одерж. 25.06.2009.
9. Мороз О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 110 с.
10. Савуляк В. І. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відхо-дів : монографія / В. І. Савуляк, О. В. Березюк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 218 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 265-2004-%D0%BF .
12. Масленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников // Отраслевой портал. Вторичное сырье. — Режим доступа : http://www.recyclers.ru .
13. Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини / В. І. Савуляк, О. В. Березюк, В. П. Пурдик, С. П. Білошицький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 5. — С. 96—99.
14. Карлова О. А. Технології виробництва в міському господарстві : навч. посібник / О. А. Карлова. — Харків : ХНАМГ, 2005. — 156 с.
15. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы «RegAnaliz» / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. — 2015. — № 2 (8). — С. 43—45.
16. Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування : ДБН В.2.4 2 2005. — [Чинний від 2006–01–01]. — К. : Держбуд України, Мінприроди України, 2005. — 35 с. — (Національні стандарти України).
17. Березюк О. В. Математичне моделювання вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових від-ходів / О. В. Березюк, С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладо-будуванні. — Львів : НУ «Львівська політехніка». — 2006. — № 40. — С. 20—25.
18. Березюк О. В. Аналітичне дослідження математичної моделі вібраційного гідроприводу пресування твердих по-бутових відходів / О. В. Березюк // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — Харків : НТУ «ХПІ». — 2008. — № 38. — С. 96—102.
19. Налимов В. В. Логические основания планирования эксперимента / В. В. Налимов, Т. И. Голикова. — [2-е изд., перераб. и доп.] — М. : Металлургия, 1981. — 152 с.
20. Барабащук В. И. Планирование эксперимента в технике / В. И. Барабащук, Б. П. Креденцер, В. И. Мирошниченко. — К. : Техника, 1984. — 200 с.
21. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / Свідоцтво про реєстрацію ав-торського права на твір № 46876 // власник свідоцтва О. В. Березюк. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації: 21.12.2012.
22. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. — [2-е изд., перераб. и доп.] — М. : Наука, 1976. — 280с.
23. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. Власова. — Х. : Гуманитарный центр, 2002. — 256 с.
24. Левшина Е. С. Электрические измерения физических величин : (Измерительные преобразователи) / Е. С. Левшина, П. В. Новицкий. — Л. : Энергоатомиздат, 1983. — 320 с.
25. Новицкий П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. — [2-е изд., перераб. и доп.] — Л. : Энергоатомиздат, 1991. — 304 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 195

Опубліковано

2017-02-03

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «МОДЕЛЮВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ‘PlanExp’», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 23–28, Лют. 2017.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>