ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТРУДОВИХ КАДРІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Н. Г. Белецька Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто нові підходи до організації професійного навчання та атестації кадрів будівельної галузі в умовах саморегулювання. Показано переваги використання модульної технології професійного навчання для підготовки, підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки кадрів в будівельній галузі через використання її ресурсної бази.

Біографії авторів

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони
Н. Г. Белецька, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, кафедра менеджменту будівництва та цивільної оборони

Посилання

1. Белецька Н. Г. Професійне навчання робочої сили в аспекті розвитку будівельної галузі / Н. Г. Белецька // Шляхи
підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. КНУБА. —
2011. — Вип. 23. — С. 13—19.
2. Белецька Н. Г. Модернізація професійної підготовки робітничих кадрів в галузі будівництва / Н. Г. Белецька //
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць КНУБА. —
Вип. 24. — У 2 ч., Ч 1. — К. : КНУБА, 2010. — С. 54—63.
3. Коваль Н. О. Пріоритетні напрямки вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для малого бізнесу /
Н. О. Коваль // Економічний простір : зб. наук. праць. — 2009. — № 22/2. — С. 214—223.
4. Коваль Н. О. Сучасний стан ринку праці та шляхи його покращення / Н. О. Коваль // Економіка: проблеми теорії
та практики : зб. наук. праць. — 2007. — № 226. — С. 376—384.
5. Сердюк В. Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення, як складової іннова-
ційного розвитку економіки України : моногр. / В. Р. Сердюк, І. В. Заюков. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007.
— 177 с.
6. Плохій В. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження / В. Плохій,
А. Казановський. — К. : Науковий світ, 2002. — 284 с.
7. Сердюк В. Р. Реалізація концепції «модулів трудових навичок» в сучасній професійній та вищій школі / В. Р. Сер-
дюк, О. Л. Задорожна, С. М. Купринюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в під-
готовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. — К.—Вінниця : ДОВ. Вінниця. — 2002. —
С. 402—408.
8. Чабан А. С. Устранение квалификационных барьеров на пути профессионального роста / А. С. Чабан // Проблеми
розробки та впровадження модульної системи професійного навчання. — К. : Науковий світ, 2001. — 323 с.
Переглядів анотації: 59 Завантажень PDF: 90
Як цитувати
[1]
В. Р. Сердюк і Н. Г. Белецька, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТРУДОВИХ КАДРІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 133-139, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.