УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ФІЛЬТРАТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

математичне моделювання, планування експерименту, концентрація, фільтрат, забруднювальні речовини, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, від яких залежать концентрації забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів. Удосконалено математичну модель концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : наук.-техн. зб. — 2009. —№ 2 (7). — С. 88—91.
2. Воронкова T. B. Система управления образованием фильтрата полигонов ТБО / T. B. Воронкова, С. Ю. Чудинов // Твердые бытовые отходы. — 2013. — № 8. — С. 36—40.
3. Adhikari K. Assessment of Pollution Potential of Soil and Groundwater in a Non-Engineered MSW Landfill Site /
K. Adhikari, S. Pal // International Journal of Environmental Science and Development. — 2016 — No. 7 (3). — P. 207.
4. Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об’єм видобування звалищного газу / О. В. Березюк // Ві-сник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 3. — С. 20—23.
5. Гончарук В. В. Очищення фільтратів звалищ твердих побутових відходів від амонійних сполук / В. В. Гончарук, М. М. Балакiна, Д. Д. Кучерук // Доповіді Національної академії наук України. — 2010. — № 4. — С. 193—197.
6. Saarela J. Hydraulic Approximation of Infiltration Characteristics of Surface Structures on Closed Landfills / J. Saarela, T. Karvonen // Proceedings of the International Symposium on High Altitude & Sensitive Ecological Environmental Geotechnology. — Nanjing University Press, 1999. — P. 56—63.
7. Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / В. И. Кашковский, В. Н. Горбенко, Ю. Б. Синяков, Д. Г. Вальчук // ІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю : зб. матер. — Вінниця, 2012. — Режим доступу : http://eco.com.ua/content/kompleksnaya-pererabotkafiltrata-tverdykh-bytovykh-otkhodov.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/265-2004-%D0%BF.
9. Воронкова Т. В. Теоретические аспекты водного баланса полигонов захоронения твердых бытовых отходов с сис-темой рециркуляции фильтрата / Т. В. Воронкова, С. Ю. Чудинов // Теоретическая и прикладная экология. — 2013. — № 1. — С. 13—16.
10. Попович В. В. Екологічна небезпека фільтрату сміттєзвалищ / В. В. Попович // Екологічна безпека як основа ста-лого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи : ІI Міжнародна наук.-практ. конф. (4–6 листопада 2015 р.) : матеріали. — Львів, 2015. — С. 165—166.
11. Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів / [А. М. Гайдін, В. О. Дяків, В. Д. Погребенник, А. В. Пашук] // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. — 2013. — № 10. — С. 43—49.
12. Діденко Г. С. Методи очищення фільтрату полігонів / Г. С. Діденко, В. С. Жукова // Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти : IІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (28—30 жовтня 2015 р.) : матеріали. — К., 2015. — С. 83—85.
13. Пат. Україна 75837 МПК (2006) С 02 F 9/02; С 02 F 1/44; С 02 F 1/46; С 02 F 1/52; С 02 F 9/04; С 02 F 9/08. Спосіб комплексної переробки дренажних вод звалищ твердих побутових відходів / В. В. Гончарук, М. М. Балакiна, Д. Д. Куче-рук та ін. — Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5.
14. Анфимова Ю. В. Фильтрат : технологии очистки / Ю. В. Анфимова, И. С. Глушанкова // Твердые бытовые отхо-ды. — 2008. — № 2. — С. 26—31.
15. Березюк О. В. Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами / О. В. Березюк // Комунальне господарство міст. — 2015. — № 1 (120). — С. 240—242. — (Безпека життєдіяльності людини — освіта, наука, практика).
16. Тагилова О. А. Повышение экологической безопасности полигонов твердых бытовых отходов на основе анализа потоков органического углерода : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 25.00.36 «Геоэкология» / О. А. Тагилова. — Пермь, 2006. — 23 с.
17. Phosphorus removal using Ca-rich hydrated oil shale ash as filter material — the effect of different phosphorus loadings and wastewater compositions / M. Kõiv, M. Liira, Ü. Mander, R. Mõtlep, C. Vohla, K. Kirsimäe // Water Research. — Elsevier, 2010. — No. 44 (18). — P. 5232—5239.
18. Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики : справ. / В. Е. Кузьмичев. — К. : Наукова думка, 1989. — 864 с.
19. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. — К., 2007. — 276 с.
20. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / Свідоцтво про реєстрацію ав-торського права на твір № 46876 // власник свідоцтва О. В. Березюк. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстрації : 21.12.2012.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 188

Опубліковано

2016-09-05

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ФІЛЬТРАТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 28–31, Верес. 2016.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>