ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
Ключові слова: сапрофітні бактерії, математичне моделювання, регресійний аналіз, тверді побутові відходи

Анотація

Визначено регресійні моделі залежності концентрацій сапрофітних бактерій у ґрунті від відстані до полігону захоронення твердих побутових відходів.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Л. Л. Березюк, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Посилання

1. Березюк О. В. Моделирование распространенности повторного использования твердых бытовых отходов / О. В. Березюк // Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии – 2016 : сб. матер. международной научно-практической конференции (27—29 апреля 2016 г.) : в 3 т. — ФГБОУВО «Тюменский индуст-риальный университет», 2016. — Том II. — С. 11—16.
2. Колесников В. И. Влияние загрязнения тяжелыми металлами на эколого-биологические свойства чернозема обык-новенного / В. И. Колесников, К. Ш. Казеев, В. Ф. Вальков // Экология. — 2000. — № 3. — С. 193—201.
3. Березюк О. В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 5. — С. 65—68.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/265-2004-%D0%BF .
5. Мислюк Є. В. До питання про утилізацію твердих побутових відходів / Є. В. Мислюк, О. О. Мислюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2008. — № 3. — С. 177—182.
6. Бойко В. В. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами / В. В. Бойко, Я. В. Калашник // Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, 18—22 квітня 2011 р., Суми / ред. кол.: О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч. 3. — С. 97—98.
7. Національний природний парк «Голосіїв». Проблеми забруднення довкілля Пирогівським полігоном твердих по-бутових відходів / В. П. Замостян, С. Д. Ісаєв, Н. Є. Кундеревич, П. С. Михайленко // Наукові записки. Біологія та еколо-гія. — 2001. — Т. 19.— С. 77—82.
8. Садовникова Л. К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. — М. : Высшая школа, 2006. — 334 с.
9. Гринчишин Н. М. Вплив важких металів на мікробоценоз дерново-слабопідзолистого ґрунту / Н. М. Гринчишин, Т. М. Лозовицька // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41). Ч. 4. — С. 54—57.
10. Гринчишин Н. М. Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан ґрунту / Н. М. Грин-чишин // Пожежна безпека : зб. наук. праць. — Львів : ЛДУ БЖД. — 2012. — № 20. — С. 131—136.
11. Снітинський В. В. Забруднення важкими металами дерново-підзолистих ґрунтів території, прилеглої до законсер-вованого Луцького звалища твердих побутових відходів / В. В. Снітинський, Н. А. Баб’як // Вісник Львівського держав-ного аграрного університету. — 2003. — № 7. — С. 3—5. — Агрономія.
12. Березюк О. В. Определение затрат на очистку зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам твердых бытовых отходов / О. В. Березюк // Роль бизнеса и власти в развитии агропромышленного комплекса : материалы XV Международной научно-практической конференции. Барнаул, 14—15 сентября 2016 г. / Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ СФНЦА РАН ; под науч. ред. проф. Г. М. Гриценко. — Барнаул : Алтайский дом печати, 2016. — С. 79—82.
13. Добровольский В. В. Охрана почв / В. В. Добровольский, Л. А. Гришина. — М. : изд-во МГУ, 1985. — 224 с.
14. Клевенская И. Л. Влияние тяжелых металлов (Cd, Zn, Pb) на биологическую активность почв и процесс азотфик-сации / И. Л. Клевенская // Микробоценозы почв при антропогенном воздействии. — Новосибирск : Наука, 1985. —
С. 73—94.
15. Microbial disinfection capacity of municipal solid waste (MSW) composting / I. Deportes, J.-L. Benoit-Guyod, D. Zmirou,
M.-C. Bouvier // Journal of Applied Microbiology. — 1998. — No 85. — P. 238—246.
16. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літ-нього компостування / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 4. — С. 17—20.
17. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного ком-постування / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, І. В. Віштак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2015. — № 1. — С. 29—33.
18. Березюк О. В. Порівняння динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час ком-постування / О. В. Березюк, Л. Л. Березюк // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку :
V Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспір. та молодих вчених, 10—20 лист. 2015 р. : матер. конф. — Ірпінь : НУДПСУ, 2015. — С. 218—220.
19. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы «RegAnaliz» / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. — 2015. — № 2 (8). — С. 43—45.
Переглядів анотації: 191 Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2017-03-23
Як цитувати
[1]
О. Березюк і Л. Березюк, ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЙ САПРОФІТНИХ БАКТЕРІЙ У ҐРУНТІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ПОЛІГОНУ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 36-39, Бер 2017.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>