СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. О. Войцеховська Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Слободянюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-142-1-31-40

Ключові слова:

заклад вищої освіти, системний підхід, системний аналіз, об’єкт дослідження, навколишнє середовище, математична модель, простір автоматів Мілі, критерій оцінки результатів, імідж

Анотація

Показано, що дослідження процесів функціонування закладів вищої освіти і публікації результатів цих досліджень у наукових журналах в основному спрямовані на виявлення залежностей якості підготовки фахівців у цих закладах від однієї чи кількох координат цього процесу в умовах ігнорування впливу багатьох інших його координат, а у переважній більшості і без врахування їх змін у часі, тобто, з використанням математичних моделей цих залежностей в просторі автоматів Мура, у той час як адекватне відображення процесів функціонування закладів вищої освіти можливе лише в просторі автоматів Мілі.

Запропоновано для дослідження процесів функціонування закладів вищої освіти використовувати системний підхід як ідеологію і системний аналіз як метод та визначено усі складові цих процесів на перших двох етапах застосування методу, в результаті чого заклад вищої освіти виділено з навколишнього середовища як об’єкт дослідження і сформовано усі точки, в яких цей об’єкт дослідження здійснює контакти з навколишнім середовищем, та конкретизовані як усі 15 впливів навколишнього середовища на об’єкт дослідження так і усі 12 впливів об’єкта дослідження на навколишнє середовище. Показано, що для того, щоб математичні моделі процесів функціонування закладів вищої освіти представляли ці процеси в просторі автоматів Мілі, їх необхідно синтезувати з використанням залежностей, в яких усі змінні є функціями часу в його неперервній або дискретній інтерпретаціях. Як критерії оцінки результатів запропоновано використати такі інтегральні критерії як імідж закладу вищої освіти та затрати, необхідні для забезпечення його функціонування, перший з яких — імідж — вимагає максимізації з обмеженнями на затрати, а другий — затрати — вимагає мінімізації з обмеженнями на імідж, тобто, при розв’язанні поставленої задачі з їх використанням стратегія може бути або максимінною, або мінімаксною, а точка оптимуму — сідловою.

Біографії авторів

О. О. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. В. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та Н. С. Гончарук, «Структури моделей, придатних для управління процесом надходження до університету коштів за надання платних освітніх послуг вітчизняним студентам, що навчаються за контрактом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 72-80, 2012.

Б. І. Мокін, та О. Б. Мокін, Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб., 2-е вид., змін. та доп. ВНТУ, Вінниця, 2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mokin.com.ua/pedagogical/posibn/6504.html#WODckWe_4fU.

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, та О. Б. Мокін, Математичні методи ідентифікації динамічних систем: навчальний посібник. МОН України, ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2010.

Н. С. Гончарук, Ю. В. Мокіна, та Б. І. Мокін, Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2015.

Ю. В. Мокіна, та Б. І. Мокін, Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.

Б. І. Мокін, та А. В. Писклярова, «Прийняття управлінських рішень в університеті з урахуванням синергетичного ефекту взаємодії його складових,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 147-151, 2011.

Б. І. Мокін, та Н. В. Ляховченко, «До питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості знань,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 119-125, 2009.

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. М. Мензул, та В. М. Мізерний, «Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії. Частина 1: формалізація, структуризація і параметризація задачі,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 125-129, 2012.

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. М. Мензул, та В. М. Мізерний, «Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії. Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 74-81, 2012.

О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, та Б. І. Мокін, «Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 177-186, 2015.

О. В. Слободянюк, В. Б. Мокін, та Б. І. Мокін, Формування вмінь студентів з інженерної і комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2016.

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, та О. Б. Мокін, Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі. Навчальний посібник. ВНТУ, Вінниця, 2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу: Mokin_SRS_MOND.pdf [pdf,3150 kB].

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Структура синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 102-109, 2009.

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Узагальнені математичні моделі та внутрішні структури факультетів і інститутів як блоків третього і четвертого рівнів ієрархії університетської синергетичної системи,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 100-108, 2009.

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Узагальнені математичні моделі блоків 5-го рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 103-114, 2009.

Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, та Ю. В. Мокіна, «Математичні моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни на фазовій площині,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 109-112, 2010.

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Дослідження характеру особливих точок на фазовій площині процесу засвоєння студентом програми навчальної дисципліни,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 108-113, 2010.

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Дослідження на фазовій площині процесу засвоєння програми навчальної дисципліни студентом середніх здібностей,» Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3, с. 40-49, 2010.

Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, та А. В. Писклярова, «Дослідження на фазовій площині процесу засвоєння програми навчальної дисципліни здібним студентом,» Наукові праці ВНТУ, № 1, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/VNTU/2011_1. Дата звернення: 2011.

Б. І. Мокін, Фазова площина в якості простору моделювання процесу засвоєння навчальної дисципліни та її особливі точки. В кн. «Педагогічна і психологічна науки в Україні. т. 5 (до 20-річчя НАПН України)». Київ: Педагогічна думка, 2012.

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, та А. В. Писклярова, «Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни,» Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2, с. 9-14, 2013.

Б. І. Мокін, та А. В. Писклярова, «Синергетичний ефект у процесі засвоєння студентом навчальної дисципліни,» Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, № 2, Додаток 2, с. 144-149, 2013. Режим доступу: http://itce.vntu.edu.ua/article/view/3613/5312.

Б. І. Мокін, та О. Б. Мокін, «Підвищення ступеня адекватності моделі процесу забування знань,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 116-121, 2013.

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, та А. В. Писклярова, «Математична модель процесу самостійного засвоєння студентом навчальної дисципліни у міжлекційний період,» Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1, с. 64 -71, 2014.

Л. М. Приснякова, Системный анализ поведения личности. Днепропетровск, Украина: изд. Овсянников Ю. С., 2007.

В. И. Арнольд, Теория катастроф. Москва: Наука, 1990.

Дж. Касти, Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. Пер. с англ. Москва: Мир, 1982.

В. Н. Волкова, и др, Теория систем и методы системного анализа в управлении и связи. Москва: Радио и связь, 1983.

В. Н. Захаров, Автоматы с распределенной памятью. Москва: Энергия, 1975.

Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, и А. П. Ротштейн, Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний. Винница, Украина: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 474

Опубліковано

2019-02-28

Як цитувати

[1]
О. О. Войцеховська, Б. І. Мокін, і О. В. Слободянюк, «СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 31–40, Лют. 2019.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>