ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-161-2-18-22

Ключові слова:

динаміка, тверді побутові відходи, полігон, сміттєзвалище, відповідність нормам, регресійний аналіз

Анотація

Лише протягом 1999―2014 років в Україні майже в 2 рази зросла площа перевантажених та більше ніж в 3,1 рази полігонів і сміттєзвалищ, які не відповідають нормам екологічної безпеки. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є актуальною науково-технічною задачею. Розв’язання цієї задачі і є метою дослідження. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функції із 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, та дозволяє наглядно проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що в Україні кількість полігонів твердих побутових відходів, які не відповідають нормам у 2016―2020 роках спадала за гіперболічною залежністю. Спрогнозовано, що до 2030 року кількість полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, за існуючих темпів спадання, скоротиться до 759 одиниць.

Біографії авторів

О. В. Березюк , Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

В. И. Колесников, К. Ш. Казеев, и В. Ф. Вальков, «Влияние загрязнения тяжелыми металлами на эколого-биологические свойства чернозема обыкновенного,» Экология, № 3, с. 193-201, 2000.

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2015, с. 209.

O. Berezyuk, and V. Savulyak, “Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart,” Technical Sciences, no. 20 (3), pp. 259-273, 2017.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, i М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто–сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, “Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,” Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, pp. 146-150, 2019. [Electronic resource]. Available: http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

Т. А. Орлова, «Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами,» Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник, вип. 25, с. 167-181, 2006.

O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk, and M. Duk, “Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3,” Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018, vol. 10808, no. 108083G, 2018. https://doi.org/10.1117/12.2501557.

О. А. Сагдєєва, Г. В. Крусір, i А. Л. Цикало, «Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів,» Екологічна безпека, № 1, с. 75-83, 2018.

О. В. Березюк, «Моделирование состава биогаза при анаэробном разложении твердых бытовых отходов,» Автоматизированные технологии и производства, № 4 (10), с. 44-47, 2015.

D. S. Buteh, I. Y. Chindo, E. O. Ekanem, and E. M. Williams, «Impact Assessment of Contamination Pattern of Solid Waste Dumpsites Soil: A Comparative Study of Bauchi Metropolis,» World Journal of Analytical Chemistry, vol. 1, no. 4. pp. 59-62, 2013.

S. Chao, L. Q. Jiang, and W. J. Zhang, “A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques,” Environmental Skeptics and Critics, no. 3(2), pp. 24-38, 2014.

F. Ayari, H. Hamdi, N. Jedidi, N. Gharbi, and R. Kossai, “Heavy metal distribution in soil and plant in municipal solid waste compost amended plots,” Int. J. Environ. Sci. Tech, no. 7 (3), pp. 465-472, 2010.

A. Tripathi, and D. R. Misra, “A study of physico-chemical properties and heavy metals in contaminated soils of municipal waste dumpsites at Allahabad India,” International Journal of Environmental Sciences, vol. 2, no. 4, pp. 1-10, 2012.

О. В. Березюк, «Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами,» Комунальне господарство міст. Серія: безпека життєдіяльності людини ― освіта, наука, практика, № 1 (120), с. 240-242, 2015.

Т. В. Воронкова, и С. Ю. Чудинов, «Теоретические аспекты водного баланса полигонов захоронения твердых бытовых отходов с системой рециркуляции фильтрата, » Теоретическая и прикладная экология, № 1, с. 13-16, 2013.

В. В. Попович, «Екологічна небезпека фільтрату сміттєзвалищ,» на ІI Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» (4-6 листопада 2015 р.), Львів, 2015, с. 165-166.

А. М. Гайдін, В. О. Дяків, В. Д. Погребенник, i А. В. Пашук, «Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів,» Природа Західного Полісся та прилеглих територій, № 10, с. 43-49, 2013.

О. В. Березюк, «Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 28-31, 2016.

О. В. Березюк, «Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ полігонів і сміттєзвалищ в Україні,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник, № 2, с. 88-91, 2009.

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/TPV-4-20161.pdf .

O. M. Kлимчик, і О. В. Горобець, «Сфера поводження з твердими побутовими відходами в Україні: проблеми та перспективи,» Publishing House “Baltija Publishing”, с. 18-36, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу https://doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-15 .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-4-2020_oblasti.pdf .

В. М. Михалевич, О. І. Шевчук, і Н. Л. Буга, «Математичні системи комп’ютерної алгебри як засіб підвищення ефективності і якості освітнього процесу з вищої математики,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, зб. наук. праць, вип. 14, с. 357-360, 2007.

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz"», Автоматизированные технологии и производства, № 2 (8), с. 43-45, 2015.

В. В. Попович, «Полігони твердих побутових відходів у вироблених кар’єрах, ярах, траншеях і особливості їх фітомеліорації,» Науковий вісник НЛТУ України, т. 22, № 11, с. 119-128.

Верховна Рада України. (2015, Лист. 30). Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 25

Опубліковано

2022-04-29

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НОРМАМ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 18–22, Квіт. 2022.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>