ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

  • Б. Є. Грабовецький Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто різні аспекти інформаційного забезпечення стратегічних управлінських рішень у процесі створення інноваційної продукції. Описано органічний взаємозв’язок стратегічного аналізу і прогнозування, їхнє місце і роль у стратегічному управлінні. Наведено приклад проведення реальних досліджень, пов’язаних з виробництвом наукоємної інноваційної продукції.

Біографії авторів

Б. Є. Грабовецький, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри підготовки менеджерів
В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри фінансів

Посилання

1. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : підручн. / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко. — К. : КНЕУ, 2002. — 266 с.
2. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. — М. : Прогресс, 1982. — 455 с.
3. Прогнозування інноваційного розвитку. Економічний портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://econ-house.ru/nacionalna-ekonomika/35/959-prognozuvannya-innovacijnogo-rozvitku.
4. Зянько В. В. Венчурне інвестування як засіб підвищення інноваційної активності / В. В. Зянько // Сучасні тенден-
ції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матер. міжн. наук.-пр. конф. — Вінниця :
ВНТУ, 2013. — С. 101—104.
5. Зянько В. В. Механізм формування інноваційної стратегії підприємства / В. В. Зянько, В. В. Зянько // Актуальні
проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. ; за ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ. : вид-во Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 6. — Т. 1. — С. 24—30.
6. Ермилов А. П. Макроэкономическое прогнозирование в США / А. П. Ермилов. — Новосибирск : Наука, 1987. — 270 с.
7. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. — М. : Прогресс, 1989. — 519 с.
8. Лукашевич О. Ф. Значення стратегічного аналізу в системі стратегічного управління господарськими організація-
ми / О. Ф. Лукашевич // Економіка і прогнозування. — 2009. — № 2. — С. 138—143.
9. Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч.-метод посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Геть-
ман, В. М. Шоповал. — К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 307 с.
10. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование ; пер. с англ. / Дж. Мартино — М. : Прогресс, 1977. — 591 с.
11. Грабовецкий Б. Е. Перспективный анализ и его место в управлении производством / Б. Е. Грабовецкий // Бухгал-
терский учет. — 1984. — № 7 — С. 17—18.
12. Грабовецкий Б. Е. О выборе вида уравнения / Б. Е. Грабовецкий, Т. А. Спирина // Вестник статистики. — 1976. —
№ 2. — С. 50—53.
13. Грабовецкий Б. Е. Нововведения: проблемы создания и рынка / Б. Е. Грабовецкий // Радиопромышленность. —
1992. — № 8 — С. 1—4.
14. Грабовецький Б. Є. Маркетинг наукомісткої промисловості / Б. Є. Грабовецький // Економіка України. — 1992.
— № 10 — С. 61—65.
15. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : моногр. / Б. Є. Гра-
бовецький. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 171 с.
Переглядів анотації: 55 Завантажень PDF: 7
Як цитувати
[1]
Б. Грабовецький і В. Зянько, ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 31-38, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.