ПОНЯТТЯ ДУХОВНОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1930–1980 РОКИ)

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: дух, духовність, генеза, проблематизація поняття духовності, радянський тип духовності, релігійна парадигма духовності, національна парадигма духовності, філософи-шістдесятники, виховання

Анотація

Зроблено спробу дослідження проблеми генези поняття духовності в педагогіці України радянського періоду (1930—1980 роки). Акцентується увага на питаннях проблематизації поняття духовності та буттєвій ідентифікації феномену духовності. Проаналізовано погляди відомих педагогів досліджуваного історичного періоду на проблему духовного розвитку особистості.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Посилання

1. Сухомлинська О. В. Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання: на шляху до синтезу парадигм // Істо-рико-педагогічний альманах. — 2005. — № 1. — С. 5 — 29.
2. Комуністичне виховання дітей за реконструктивної доби. — К.: Держвидав України, 1930. — 105 с.
3. Постановление ЦК ВКП (б) от 25 августа 1931 г. «О начальной и средней школе» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — Т. 4. — М.: Политиздат, 1970. — С. 569 — 573.
4. Сухомлинська О. В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру // Розвиток педагогічної та психологічної наук в Україні 1992 — 2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. — Частина 1. — Харків: «ОВС», 2002. — С. 37 — 54.
5. Постанова Центрального Комітету ВКП (б) «Про педологічні викривлення в системі наркомпросів» // Збірник на-казів Народного Комісаріату Освіти. — 1936. — № 18. — С. 4 — 6.
6. Гончаров Н. К. Основы педагогики. / Н. К. Гончаров. — М.: Учпедгиз, 1947. — 408 с.
7. Макаренко А. С. Цель воспитания. / Педагогические сочинения: [В 8-ми т.] / А. С. Макаренко. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 4. — С. 41 — 49.
8. Бучківська В. В. Особистісно-орієнтовний підхід до виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка: Дис … канд. пед. наук: 13.00.01. — К., 2004. — 212 с.
9. Адаменко О. В. Українська педагогічна думка в другій половині ХХ століття:. [Монографія] /О. В. Адаменко. — Луганськ: Альма-Матер, 2005. — 704 c.
10. Лук М. І. Феномен Юркевича й українська духовність // Проблеми філософії. Вип. 94. / М. І. Лук. — К.: Либідь, 1992. — С. 100 — 110.
11. Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. — К.: ПАРАПАН, 2002. — 297 с.
12. Сухомлинский В. А. Духовный мир школьника // Избранные произведения: [В 5-ти т.] / В. А. Сухомлинский. — К.: Рад. школа, 1979. — Т. 1. — С. 221 — 424.
13. Общие основы педагогики / Под. ред. Ф. Ф. Королева, А. Е. Гмурмана. — М.: Просвещение, 1967. — 391 с.
Переглядів анотації: 38 Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. Д. Прищак, ПОНЯТТЯ ДУХОВНОСТІ В ПЕДАГОГІЦІ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (1930–1980 РОКИ), Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 15-20, Лис 2010.
Номер
Розділ
Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.