ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО, КОМПЕТЕНТНІСНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДІВ В ОСВІТІ

Автор(и)

  • М. Д. Прищак Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-141-6-124-133

Ключові слова:

освіта, педагогіка, філософські парадигми освіти, підходи в освіті, особистісно орієнтований підхід, компетентнісний підхід, комунікативний підхід

Анотація

В контексті визначення методологічних засад розвитку освіти України ХХІ ст., здійснено порівняльний аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного, комунікативного підходів в освіті. Ключовим критерієм методологічної ефективності відповідних підходів в освіті виступає принципи сучасної (постнекласичної) парадигми освіти.

Показано ключову роль особистісно орієнтованого підходу в подоланні авторитарної парадигми освіти та роль компетентнісного підходу як ключового фактору трансформації освіти України в напрямі європейського освітнього простору.

Визначено позитивні аспекти та недоліки особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Зокрема, можливість абсолютизації ролі особистості (особистісно орієнтований підхід) в системі «людина—світ» та абсолютизація технологічного аспекту розвитку особистості (компетентнісний підхід), що повертає нас до класичної (раціоналістичної) парадигми освіти.

Обґрунтовано, що недоліки особистісного орієнтованого та компетентнісного підходів значною мірою можуть бути подолані комунікативним підходом. Досліджено роль комунікативного підходу як ключового методологічного системоутворювального чинника розвитку освіти України. Комунікативний підхід долає недоліки компетентнісного підходу, обумовлюючи необхідність формування компетентностей «ціннісною метою» освіти, гармонізуючи духовні та технологічно-компетентнісні аспекти розвитку та діяльності особистості.

Аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного та комунікативного підходів в освіті показує їх взаємозв’язок, взаємозалежність, взаємовизначеність, взаємодоповнювальність. Тому, методологічною основою їх подальшого дослідження та актуалізації в педагогічну практику має бути системний підхід в освіті.

Біографія автора

М. Д. Прищак, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

Закон України «Про Вищу освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 .

Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 .

В. П. Андрущенко, В. С. Лутай, «Про концептуальні засади філософії освіти України», Практична філософія, № 2(12), с. 35-43, 2004.

О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко, Філософія освіти, Київ, Україна: Кондор, 2010, 164 с.

Т. В. Горбатюк, «Специфіка формування та ідеали постнекласичної парадигми освіти,» Мультиверсум. Філософський альманах, вип. 1(109), с. 3-12, 2012.

С. Ф. Клепко, Філософія освіти в європейському контексті, Полтава, Україна: ПОІППО, 2006. 328 с.

В. С. Лутай, Філософія сучасної освіти. Київ, Україна: Магістр-S, 1996, 256 с.

І. Предборська, Ред, Філософські абриси сучасної освіти. Суми, Україна: Університетська книга, 2006, 226 с.

М. І. Романенко, Освітня парадигма: генезис ідей та систем. Дніпропетровськ, Україна: Промінь, 2000, 160 с.

О. Кулик, «Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст», Вища освіта, № 2, с. 48-56, 2016.

Рюс Жаклін, Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. Київ: Основи, 1998, 669 с.

Л. К. Велитченко, «Методологічна сутність категорії підходу в науковому дослідженні», Психологія та педагогіка, № 2, с. 72-79, 2009.

С. І. Подмазін, «Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз).» дис. д-ра філос. наук, Дніпропетровськ, 2006.

І. Д. Бех, Особистісно зорієнтоване виховання. Київ: ІЗМН, 1998, 204 с.

О. А. Дубасенюк, Ред., Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012, 436 с.

С. О. Сисоєва, «Особистісно орієнтовані технології: сутність, специфіка, вимоги до проектування,» Професійна освіта: педагогіка і психологія. Київ, 2003, с. 159-160.

А. М. Фасоля, «Особистісно зорієнтоване навчання: методологія, методика, технологія,» Нова педагогічна думка, № 4, с. 54-57, 2009.

І. Д. Бех, «Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці,» Психологія та педагогіка, № 2, с. 26-31, 2009.

О. В. Глузман, «Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості», Психологія та педагогіка, № 2, с. 51-60, 2009.

Л. В. Буркова, «Генеза компетентнісного підходу в освіті,» Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, вип. 30, серія: Педагогіка і психологія, с. 10-15, 2010.

О. В. Овчарук, Ред., Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, Україна: К.І.С., 2004, 112 с.

В. І. Луговий «Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні,» Педагогіка і психологія, № 2, с. 13-26, 2009.

Л. Л. Хоружа, «Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї,» Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Київ, Україна: КМПУ імені Б. Д.Грінченка, 2007, с. 178-183.

В. А. Петрук, «Компетентнісно-орієнтований підхід у процесі фундаментальної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю,» Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 27, с. 446-450, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2011_27_88 .

М. Ф. Степко, «Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України», Педагогіка і психологія, № 2, с. 44-50, 2009.

О. М. Марущак, «Поняття компетентності у педагогічній діяльності,» Креативна педагогіка, вип. 11, с. 97-108, 2016.

С. В. Лісова, Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід. Житомир, Україна: ЖДУ ім. І. Франка, 2011, С. 34-53.

М. Д. Прищак «До питання комунікативного підходу в освіті,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 133-136, 2013.

С. Д. Смирнов, Психология образа: проблема активности психического отражения. Москва, СССР: МГУ, 1985, 186 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 926

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

[1]
М. Д. Прищак, «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО, КОМПЕТЕНТНІСНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДІВ В ОСВІТІ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 124–133, Груд. 2018.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>